Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Địa Lí THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 12 tài liệu Đề thi và đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia năm 2023 chính thức. Chiều ngày 29/6 các bạn học sinh bắt đầu làm bài. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. 

Đề thi môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 chính thức

Đề thi môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 413

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 2)

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 3)

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 4)

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 401 – Đã xong


1.D

2.A

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.C

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.A

24.D

25.A

26.D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.C

32.C

33.A

34.B

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.D

44.B 

45.B

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 402 – Đã xong


1.D

2.B

3. A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.C

16.A

17.D

18.C

19.A

20.B

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44. C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 403 – Đã xong


1.C

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.B

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.C

14.B

15.D

16.D

17.C

18.A

19.C

20.A

21.B

22.B

23.A

24.B

25.C

26.D

27.A

28.D

29.A

30.D

31.D

32.B

33.C

34.D

35.B

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

41.D

42.C

43.C

44. B

45.A

46.C

47.A

48.D

49.D

50.C

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 404 – Đã xong


1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.C

26.C

27.A

28.D

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.A

42.D

43.D

44. D

45.A

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 405 – Đã xong


1.C

2.D

3.D

4.B

5.B

6.B 

7.C 

8.D 

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.C

18.D

19.C

20.B

21.A

22.B

23.C

24.B

25.A

26.A 

27.C 

28.B 

29.A 

30.C 

31.C

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.C

38.D

39.C

40.B

41.B

42.D

43.D

44. D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.D

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 406 – Đã xong


1.D

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.A

11.B

12.D

13.D

14.D

15.A

16.C

17.A

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B 

27.A

28.A

29.A

30.D

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.D

41.C

42.A

43.B

44. C

45.C

46.C

47.D

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 407 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.B

6.A

7.B

8.C

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.D

27.A

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.A

35.B

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.D

44. D

45.C

46.

47.

48.

49.D

50.C

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 408 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.D

15.D

16.B

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.A

24.D

25.A

26.B

27.A

28.B

29.A

30.D

31.B

32.D

33.D

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.C

40.C

41.A

42.C

43.

44. 

45.

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 409 – Đang cập nhật


1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.D

19.C

20.B

21.D

22.

23.

24.

25.

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.B

43.D

44.C 

45.D

46.C

47.D

48.

49.

50.

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 410 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.C

6.D

7.D

8.C

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.A

25.B

26.B

27.C

28.C

29.

30.

31.

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44.B 

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 411 – Đã xong


1.A

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.C

11.C

12.C

13.D

14.B

15.B

16.A

17.B

18.C

19.C

20.C

21.B

22. C

23.D

24.B

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.D

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.A

42.D

43.A

44. A

45.D

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 412 – Đã xong


1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.C

27.D

28.A

29.A

30.A

31.C

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.C

40.C

41.C

42.D

43.A

44. C

45.D

46.D

47.D

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 413 – Đã xong


1.C

2.D

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22. D

23. B

24. C

25. A

26. A

27. C

28. D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.D

40.A

41.B

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 414 – Đang cập nhật


1.B

2.C

3.

4.

5.

6.

7.B

8.C

9.C

10.C

11.B

12.B

13.D

14.B

15.D

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.A

25.C

26A.

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.C

34.D

35.C

36.C

37.C

38.D

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44. D

45.B

46.

47.

48.

49.D

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 415 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.C

6.D

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.A

32.A

33.C

34.C

35.D

36.C

37.A

38.B

39.B

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A 

45.B

46.A

47.B

48.

49.

50.

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 416 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.A

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.C

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.C

39.D

40.B

41.D

42.B

43.D

44. D

45.B

46.D

47.D

48.

49.

50.

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 417 – Đang cập nhật


1.B

2.D

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.A

24.C

25.D

26.B

27.B

28.B

29.D

30.A

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.A

48.D

49.B

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 418 – Đang cập nhật


1.

2.

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.C

17.C

18.B

19.C

20.B

21.D

22.

23.

24.

25.

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.B

34.C

35.D

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.D

44. A

45.D

46.D

47.D

48.

49.

50.

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 419 – Đã xong


1.D

2.A

3.D

4.C

5.B

6.B

7.B

8.A

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.B

15.C

16.D

17.D

18.C

19.C

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.B

41.A

42.D

43.A

44. D

45.D

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 420 – Đã xong


1.B

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.A

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.D

17.B

18.C

19.A

20.D

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.C

27.A

28.B

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.D

43.B

44. D

45.D

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 421 – Đang cập nhật


1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.C

18.D

19.C

20.D

21.D

22.

23.

24.

25.

26.B

27.D

28.D

29.C

30.D

31.B

32.B

33.D

34.C

35.C

36.B

37.D

38.B

39.B

40.C

41.B

42.C

43.C

44. B

45.C

46.

47.

48.

49.C

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 422 – Đang cập nhật


1.D

2.B

3.

4.

5.

6.

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.B

19.C

20.B

21.D

22.C

23.C

24.D

25.C

26.B

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.B

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.

44. 

45.

46.D

47.D

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 423 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.C

12.A

13.D

14.C

15.C

16.B

17.A

18.C

19.B

20.C

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.B

43.B

44. B

45.

46.

47.

48.C

49.A

50.A

Đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 424 – Đang cập nhật


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.B

10.C

11.C

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.C

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.D

28.B

29.B

30.A

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.A

40.A

41.B

42.D

43.B

44.B

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.A

Related Posts