Đáp án đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2023 chính thức

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Địa Lí THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 12 tài liệu Đề thi và đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia năm 2023 chính thức. Sáng ngày 29/6 các bạn học sinh bắt đầu làm bài. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. 

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 205

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2023 (chính thức) có đáp án (ảnh 1)

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2023 (chính thức) có đáp án (ảnh 1)

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2023 (chính thức) có đáp án (ảnh 1)

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2023 (chính thức) có đáp án (ảnh 1)

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2023 (chính thức) có đáp án (ảnh 1)

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2023 (chính thức) có đáp án (ảnh 1)

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 201 – Đang cập nhật

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. D

112. A

113. D

114. D

115. A

116. 

117. A

118. D

119. C

120. C

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 202 – Đang cập nhật

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. C

115. 

116. C

117. C

118. D

119.B 

120. 

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 203 – Đã xong

81. A

82. B

83. D

84. C

85. B

86. A

87. D

88. C

89. D

90. A

91. C

92. C

93. C

94. A

95. D

96. D

97. C

98. B

99. B

100. D

101. B

102. B

103. C

104. D

105. B

106. B

107. C

108. B

109. C

110. D

111. D

112. C

113. D

114. D

115. D

116. C

117. B 

118. C

119. D

120.B

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 204 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 205 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 206 – Đã xong

81. D

82. D

83. A

84. B

85. C

86. C

87. A

88. C

89. A

90. A

91. D

92. D

93. C

94. D

95. A

96. D

97. A

98. B

99. C

100. D

101. C

102. C

103. D

104. A

105. C

106. B

107. C

108. A

109. B

110. B

111. A

112. A

113. B 

114. B

115. D

116. 

117. C

118. B

119. B

120. D

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 207 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 208 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 209 – Đang cập nhật

81. D

82. A

83. B

84. A

85. B

86. A

87. C

88. A

89. B

90. D

91. B

92. C

93. C

94. D

95. D

96. C

97. C

98. C

99. D

100. C

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. D

107. B

108. C

109. B

110. B

111. 

112. D

113. C

114. D

115. C

116. C

117. D

118. 

119. 

120

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 210 – Đang cập nhật

81. A

82. B

83. B

84. C

85. A

86. D

87. A

88. B

89. B

90. B

91. A

92. B

93. A

94. C

95. B

96. C

97. C

98. A

99. B

100. A

101. C

102. B

103. C

104. B

105. A

106. D

107. B

108. A

109. B

110. A 

111. C

112. B

113. 

114. C

115. 

116. B 

117. B

118. 

119. 

120. C

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 211 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 212 – Đang cập nhật

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. C

112. C

113. A

114. C

115. C

116. C

117. 

118. B

119. A

120. C

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 213 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 214 – Đã xong

81. A

82. C

83. A

84. C

85. D

86. C

87. A

88. B

89. A

90. B

91. B

92. C

93. D

94. B

95. D

96. D

97. C

98. D

99. B

100. C

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. A

107. A

108. C

109. A

110. B

111. C

112. D

113. A

114. D

115. B

116. C

117. B

118. A

119. A

120. D

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 215 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 216 – Đã xong

81. D

82. A

83. A

84. D

85. B

86. A

87. B

88. C

89. D

90. B

91. B

92. B

93. A

94. A

95. B

96. D

97. B

98. B

99. B

100. B

101. B

102. A

103. B

104. D

105. C

106. D

107. D

108. C

109. D 

110. B

111. D

112. C

113. A 

114. D

115. C

116. C

117. D 

118. A

119. C

120. C

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 217 – Đã xong

81. C

82. B

83. A

84. D

85. C

86. B

87. D

88. B

89. B

90. B

91. B

92. D

93. D

94. B

95. A

96. A

97. A

98. C

99. A

100. C

101. A

102. D

103. B

104. C

105. A

106. C

107. B

108. C

109. D

110. D

111. D

112. C

113. B

114. A

115. C

116. B

117. A

118. C

119. A

120. D

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 218 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 219 – Đã xong

81. A

82. D

83. C

84. A

85. D

86. B

87. A

88. A

89. A

90. C

91. B

92. A

93. B

94. C

95. D

96. D

97. D

98. B

99. A

100. B

101. D

102. C

103. B

104. B

105. A

106. C

107. A

108. D

109. D

110. D

111. B

112. C

113. C

114. D 

115. B

116. C

117. C

118. D

119. C

120. B

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 220 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 221 – Đã xong

81. C

82. A

83. B

84. D

85. B

86. C

87. B

88. A

89. D

90. B

91. C

92. D

93. A

94. B

95. C

96. C

97. D

98. D

99. C

100. D

101. B

102. D

103. D

104. A

105. C

106. B

107. B

108. D

109. A

110. B

111. B

112. D

113. D

114. C

115. A

116. C

117. C

118. A 

119. A

120.B

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 222 – Đã xong

81. D

82. A

83. D

84. D

85. C

86. A

87. A

88. C

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. B

99. D

100. C

101. A

102. B

103. B

104. B

105. D

106. B

107. C

108. C

109. A

110. D

111. D

112. C

113. B

114. B

115. D

116. A 

117. B

118. B

119. B

120. C

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 223 – Đang cập nhật

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 chính thức – Mã đề 224 – Đang cập nhật

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. C

112. B

113. 

114. 

115. B

116. C

117. B

118. C

119. 

120

Related Posts