Fe2(SO4)3 + BaCl2 → FeCl3 + BaSO4↓

Tailieumoi.vn Fe2(VÌ THẾ4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4 ប្រ្រង្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្ន្នា Mời các bạn cùng xem:

Fe2(VÌ THẾ4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4

1. Phương pháp chấn hạn hội hốa học

Fe2(VÌ THẾ4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4

2. ប្រ្រ្រ្រ

– BaSO4 in the name

3. Điều kiện đáp ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tình chốt hốa học

4.1. tình chốm hốa học đến Fe2(VÌ THẾ4)3

– Tình trạng hố học bị hạn chế.

– Có tính oxi hóa: Gen bai bai số điện Đức II, hay kim điều Đức.

Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+ + 3e → Fe

Tính chất hóa học của muối:

– Tác phẩm của kế hoạch dung lượng:

Fe2(VÌ THẾ4)3 + 3Ba(OH)2 → 3BaSO4 (trắng) + 2Fe(OH)3 (nâu đỏ).

6NaOH + Fe2(VÌ THẾ4)3 → 3Không2VÌ THẾ4 + 2Fe(OH)3

Tính oxi hóa

Fe + Fe2(VÌ THẾ4)3 → FeSO4

3Zn + Fe2(VÌ THẾ4)3 → 2Fe + 3ZnSO4

4.2. Tính chất của BaCl2

– Mang tính bắt chước học sinh đã chọn

Sử dụng nó với muối

BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ba(NO3)2

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 + CuCl2

Chúng tôi sử dụng axit:

BaCl2 +H2VÌ THẾ4 → BaSO4 + 2HCl

5. Cách một hộp giới hạn

– Vậy Fe2(VÌ THẾ4)3 tương thích với BaCl2

6. Bạn biết đấy

Các muối sunfat khác với Na2VÌ THẾ4FeSO4CuSO4… cũng phản ứng với BaCl2 BaSO4

7. Liên kết bài tập

Ví dụ 1: ក្រ្រ្រ ន្រ ន្រ ន្រ ន្រ2khí CO3 cho dung dịch FeCl3 ở đó

A. Chủ tán bột cho

b

c

đ

Hướng dẫn

Phương phạn phạn hộp: 2FeCl3 + 3Không2khí CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ) + 3CO2↑ + 6NaCl

Dápán : C

Ví dụ 2: Cho kim tải X tác dụng của điện dung niệm HCl kính dư thu sei dung niệm Y. Cho dung niệm Y tác dụng của niệm NaOH dứ thu hoạch mỹ phẩm Z mỹ phẩm thất bại xanh sau định tính không gian mỹ phẩm đến với bạn một. Loại hóa chất X là loại hóa chất:

A.Al

B.Cừ

C.Zn

D. Fe

Hướng dẫn

Fe + 2HCl → FeCl2 +H2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

8Fe(OH)2 + Ô2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Dápán 😀

Ví dụ 3: Sự tách rời Ag ra một hộp Ag, Cu, Fe mà bộ của Ag không phải là dái nhà đến tựa sau liên tục?

A. FeSO4

B. CuSO4

C. Fe2(VÌ THẾ4)3

D.AgNO3

Hướng dẫn

Fe + Fe2(VÌ THẾ4)3 → 3FeSO4

Cu + Fe2(VÌ THẾ4)3 → 3FeSO4 + CuSO4

Dápán : C

8. ក្រកងក្រ្ន្ន្រ្រ្ន្នា:

Fe2(VÌ THẾ4)3 + 3Ba(KHÔNG3)2 → 2Fe(KHÔNG3)3 + 3BaSO4

Phương đến đến FeCl2 → Cl2↑ + Fe

FeCl2 +H2VÌ THẾ4 → 2HCl + FeSO4

2FeCl2 + 4H2VÌ THẾ4 → Fe2(VÌ THẾ4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2

FeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + KHÔNG2↑ + Fe(KHÔNG3)3

3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + NO↑ + Fe(NO3)3 + 2FeCl3

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Related Posts