FeSO4 + BaCl2 → FeCl2 + BaSO4↓

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn FeSO4 + BaCl2 → FeCl32 + TRẦM4 bao gồm phản ứng, phương pháp, sự kiện và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách làm bài tập liên quan đến phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các bạn đón xem:

phương trình FeSO4 + BaCl2 → FeCl32 + TRẦM4

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

FeSO4 + BaCl2 → FeCl32 + TRẦM4

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Xuất hiện nước tinh khiết BaSO4 trong câu trả lời

3. Hoạt động

– Nhiệt độ phòng.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của FeSO4

– Sản phẩm đầy đủ tính chất của muối.

– Có tính khử và tính oxi hóa:

Giảm tải: Fe2+ → Fe3+ + 1e

Oxy hóa: Fe2+ + 1e → Fe

Tính chất hóa học của muối:

– Trả lời bằng dung dịch kiềm:

FeSO4 + KOH → KI2VÌ THẾ4 +Fe(OH)2

Sức mạnh của muối:

FeSO4 + BaCl2 → TRẦM4 + FeCl2.

Giảm tải:

FeSO4 + Cl2 → FeCl33 +Fe2(VÌ THẾ)4)3

2FeSO4 + 2 CĂN NHÀ2VÌ THẾ4 Nhiệt rắn → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + VÀ2 + 2 CĂN NHÀ2

10 HẠT4 + 2KMnO4 + 8 GIỜ2VÌ THẾ4 → 5Fe2(VÌ THẾ)4)3 + KỲ2VÌ THẾ4 + 2MnSO4 + 8 GIỜ2

Oxy hóa:

FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe

4.2. Tính chất hóa học của BaCl2

– Anh ấy có sức mạnh của muối

cách muối

BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ba(NO3)2

BaCl2 + MẶT BẰNG4 → TRẦM4 + Đến Cl2

Họ đối phó với axit

BaCl2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → TRẦM4 + 2HCl

5. Cách thực hiện

– Về FeSO4 phản ứng với BaCl2

6. Bạn có biết?

Tương tự với FeSO4các muối sunfat khác như Na2VÌ THẾ4KỲ2VÌ THẾ4,… cũng phản ứng với BaCl2 BaSO4

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: dung dịch FeCl2 loại nào?

A. Phương pháp không màu

B. Dung dịch có màu tím

C. Giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản

D. Dung dịch màu trắng sữa.

Giải pháp

Trả lời:

Ví dụ 2: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl loãng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH đặc thu được khí Z màu trắng xanh, sau một thời gian khí chuyển sang màu nâu đỏ. Kim loại X là kim loại:

A.Al

B. Để

C.Zn

D. Fe

Giải pháp

Fe + 2HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

8Fe(OH)2 + Ô2 + 2 CĂN NHÀ2O → 4Fe(OH)3

Trả lời: DỄ DÀNG

Ví dụ 3: Chất nào sau đây không tạo ra muối sắt(II)?

A. Phản ứng của sắt với dung dịch axit clohiđric

B. Xử lý sắt bằng dung dịch sắt(III) nitrat

C. Cho sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric

D. Sắt tác dụng với khí clo đun nóng

Giải pháp

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Trả lời: DỄ DÀNG

8. Một số phương trình phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất:

FeSO4 + CaCl2 → FeCl32 + CaSO4

FeSO4 + Không2khí CO3 → FeCO3+ Không2VÌ THẾ4

FeSO4 + ( NHỎ4)2khí CO3 → ( VÌ4)2VÌ THẾ4 + FeCO3

FeSO4 + 2NaOH → Na2VÌ THẾ4 +Fe(OH)2

FeSO4 + 2KOH → K2VÌ THẾ4 +Fe(OH)2

FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2+ TRẦM4

FeSO4 + 2 CĂN NHÀ2O + 2NH3 → ( VÌ4)2VÌ THẾ4 +Fe(OH)2

Related Posts