FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2+ TRẦM4 bao gồm phản ứng, phương pháp, sự kiện và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách làm bài tập liên quan đến phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các bạn đón xem:

phương trình FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2+ TRẦM4

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2+ TRẦM4

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Xuất hiện khí trắng xanh Fe(OH)2 trong câu trả lời

3. Hoạt động

– Nhiệt độ phòng.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của FeSO4

– Sản phẩm đầy đủ tính chất của muối.

– Có tính khử và tính oxi hóa:

Giảm tải: Fe2+ → Fe3+ + 1e

Oxy hóa: Fe2+ + 1e → Fe

Tính chất hóa học của muối:

– Trả lời bằng dung dịch kiềm:

FeSO4 + KOH → KI2VÌ THẾ4 +Fe(OH)2

Sức mạnh của muối:

FeSO4 + BaCl2 → TRẦM4 + FeCl2.

Giảm tải:

FeSO4 + Cl2 → FeCl33 +Fe2(VÌ THẾ)4)3

2FeSO4 + 2 CĂN NHÀ2VÌ THẾ4 Nhiệt rắn → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + VÀ2 + 2 CĂN NHÀ2

10 HẠT4 + 2KMnO4 + 8 GIỜ2VÌ THẾ4 → 5Fe2(VÌ THẾ)4)3 + KỲ2VÌ THẾ4 + 2MnSO4 + 8 GIỜ2

Oxy hóa:

FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe

4.2. Tính chất sản phẩm của Ba(OH)2

– Nó có tất cả sức mạnh với một nền tảng vững chắc.

Phản ứng với axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2 CĂN NHÀ2

Phản ứng với oxit axit: VÌ THẾ2khí CO2

Ba(OH)2 + VÀ2 → TRẦM3 + BẠN BÈ2

Ba(OH)2 + 2 SO2 → Ba (HSO3)2

Nó phản ứng với axit hữu cơ để tạo thành muối

2 CHỈ3COOH + Ba(OH)2 → (CHỈ3giám đốc điều hành)2Gia đình 3 + 22

phản ứng thủy phân este

2 CHỈ3COOC giá2h5 + Ba(OH)2 → (CHỈ3giám đốc điều hành)2Ba + 22h5

Điều gì xảy ra với muối:

Ba(OH)2 + Đến Cl2 → BaCl2 + Cu(OH)2

Tác dụng với các kim loại khác có oxit và hiđroxit lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3 GIỜ2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba (AlO2)2 + 4 GIỜ2

Ba(OH)2 + Al23 → Ba (AlO2)2 + BẠN BÈ2

5. Cách thực hiện

– Về FeSO4 phản ứng với dung dịch Ba(OH)2

6. Bạn có biết?

Muối Fe hòa tan có thể phản ứng với hóa chất kiềm để tạo thành khí

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Bảo vệ FeSO4 Những hóa chất nào nên được thêm vào trong phòng thí nghiệm?

A. Fe màu trắng đinh.

Đáp án B. HO2VÌ THẾ4 rửa sạch.

C. dây Cu trắng.

Đáp án D. HO2VÌ THẾ4 độc nhất.

Giải pháp

Bảo vệ FeSO4 Trong phòng thí nghiệm ta phải thêm 1 đinh trắng vì Fe sẽ khử Fe3+ sinh ra từ Fe2+

Trả lời: A

Ví dụ 2: Một kết cấu thép có một lưới

A. hình lập phương tâm mặt.

B. khối lập phương đồng tâm.

C. trung gian.

D. khối tâm khối lập phương hoặc khối tâm mặt lập phương.

Giải pháp

Một kim loại có dạng hình lập phương hoặc các mặt ở giữa mạng tinh thể lập phương.

Trả lời: DỄ DÀNG

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 khí NO thoát ra. Khoáng chất nào sau đây được tìm thấy trong muối?

A. Fe(KHÔNG3)3

B. Fe (KHÔNG3)2

C. Fe(KHÔNG3)3 và Cu (KHÔNG3)2

D. Fe (KHÔNG3)3 và Cu (KHÔNG3)2

Giải pháp

Vì dung dịch có thêm Cu nên sẽ không có Fe(III) nên phản ứng tạo ra Fe(II) hỗn hợp Fe(NO).3)2 và Cu (KHÔNG3)2.

Trả lời:

8. Một số phương trình phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất:

FeSO4 + 2 CĂN NHÀ2O + 2NH3 → ( VÌ4)2VÌ THẾ4 +Fe(OH)2

3FeSO4 + 4 HNO3 → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 2 CĂN NHÀ2O + NO↑ + Fe(NO3)3

FeSO4 + 4 HNO3 → Fe(KHÔNG .)3)3 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 + KHÔNG2+2

2FeSO4 + 2 CĂN NHÀ2VÌ THẾ4 → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 2 CĂN NHÀ2Ồ + VẬY2

4FeSO4 + 2 CĂN NHÀ2VÌ THẾ4 + Ô2 → 2 Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 2 CĂN NHÀ2

6 HẠT4 + 4 GIỜ2VÌ THẾ4 + 2 KNO3 → 3Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 4 GIỜ2O + 2NO↑ + KK2VÌ THẾ4

6 HẠT4 + 4 GIỜ2VÌ THẾ4 + 2 NANO3 → 3Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 4 GIỜ2Ồ + Na2VÌ THẾ4 + 2 KHÔNG

Related Posts