H2N-CH2-COOH ra H2NCH2COOC2H5 | H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇆ H2NCH2COOC2H5 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2

1. Phản ứng hóa học

h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5Phương Trình Hóa Học |  H2N-CH2-COOH thành H2NCH2COOC2H5 h2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2

2. Hoạt động

Glycine phản ứng với rượu khi có axit vô cơ mạnh.

3. Cách thực hiện

– Cho glixerin vào ống đong chứa C2h5Oh, và sau đó thêm một vài giọt HCl đặc.

4. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Trước đó dung dịch trong ống nghiệm là đồng nhất. Sau đó người ta chia dung dịch trong ống nghiệm thành hai phần, vì sau phản ứng gì xảy ra đều thấy có este, este ít tan trong nước.

5. Hàng thuốc

5.1. Tính chất thuốc của h2CHỈ MỘT2COOH (glyxin)

Một. Xử lý các giải pháp cơ bản

Glyxin tham gia vào các phản ứng quan trọng do có nhóm -COOH

h2TÔI CHỈ2-COOH + KOH → H2TÔI CHỈ2-NẤU ĂN + GIA ĐÌNH2

b. Phản ứng với dung dịch axit

Vì nhóm – NHỎ2 Do đó, glycine có thể phản ứng với dung dịch axit.

h2TÔI CHỈ2-COOH + HCl → ClH3TÔI CHỈ2-COOH

c. phản ứng este hóa

Glycine tham gia vào các phản ứng quan trọng do có -COOH

h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2

d. Glyxin + HNO2

NHÓM NHỎ2 trong glyxin phản ứng với axit nitrơ

h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-CH2-COOH + N2 + BẠN BÈ2

5.2. Tính chất hóa học của C2h5OH (Rượu êtylic)

Một. Rượu etylic có cháy không?

Rượu etylic phản ứng mạnh với oxi khi đun nóng.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

b. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?

Rượu etylic tác dụng với natri giải phóng khí hiđro.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

c. Phản ứng với axit axetic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo thành etyl axetat.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, được dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Phản ứng giữa rượu và axit được gọi là este.

6. Bạn có biết?

– Giống như axit cacboxylic, amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ để tạo thành este.

Sau phản ứng tạo thành este ở dạng muối.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Chống chỉ định với C2h5OH với xúc tác thích hợp cho sự tạo thành este là

A. etylamin. B. amoni clorua.

C. kali clorua. D. glyxin.

Khuyên nhủ: Glyxin bị ảnh hưởng bởi C2h5OH với xúc tác axit vô cơ mạnh để tạo thành este.

Trả lời: DỄ DÀNG

Ví dụ 2: Glixerin không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Không. B. NaOH.

C. Cu. D. C2H5OH, xt HCl.

Khuyên nhủ: Glyxin không phản ứng với Cu.

Trả lời:

Ví dụ 3: Thực hiện phản ứng este hóa giữa amino axit X và ancol ON3OH thu được este Y có tỉ khối hơi đối với không khí là 3,069. CTCT của X là

A. HỌ2TÔI CHỈ2-COOH B.CHỦ2TÔI CHỈ2– CHỈ MỘT2-COOH

C. MỘT MÌNH2-CH (ĐÁP ÁN)2)-COOH D. HỌ2N-(CHỈ2)3-COOH

Khuyên nhủ:

Hoa Kỳeste = 29.3.069 = 89 → Có 1 nhóm chức este.

Este: (ĐỜI SỐNG2N)xRCOOH3 → R + 16x = 30.

x = 1; R = 14 thỏa mãn → CTCT X:H2TÔI CHỈ2-COOH.

Trả lời: A

8. Một số phương trình phản ứng của amino axit và hợp chất:

Related Posts