H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH ra H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOC2H5 | H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH + C2H5OH ⇆ H2N-(CH2)4CH(NH3)-COOC2H5 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)3– COOC2h5 + BẠN BÈ2 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + C2h5 h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)3– COOC2h5 + BẠN BÈ2

1. Phản ứng hóa học

h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2) -COOH + C2h5Phương Trình Hóa Học |  H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH thành H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOC2H5 h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)3– COOC2h5 + BẠN BÈ2

2. Hoạt động

– lysine phản ứng với rượu khi có axit vô cơ mạnh.

3. Cách thực hiện

– Cho lysin vào ống nghiệm chứa C2h5Oh, và sau đó thêm một vài giọt HCl đặc.

4. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Trước đó dung dịch trong ống nghiệm là đồng nhất. Sau đó người ta chia dung dịch trong ống nghiệm thành hai phần, vì sau phản ứng gì xảy ra đều thấy có este, este ít tan trong nước.

5. Hàng thuốc

5.1. hợp chất lysine

Một. Phản ứng là phản ứng quan trọng (do sự hiện diện của nhóm COOH):

Lysin cần thiết nên làm đổi màu quỳ tím và phenolphtalein

b. Phản ứng với dung dịch axit (do sự hiện diện của một nhóm nhỏ)2):

– Trả lời có tính bazơ (do có nhóm COOH)

h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + NaOH → H2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COONA + Họ2

– Nhạy cảm với axit axit (do có nhóm nhỏ)2)

h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + 2HCl → ClH3N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)3Cl)-COOH

c. Phản ứng este hóa nhóm COOH:

Giống như axit cacboxylic, lysine phản ứng với rượu để tạo ra este

h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + C2h5Phương Trình Hóa Học |  Cân bằng phương trình hóa họcClH3N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)3Cl)-COOC2h5 + BẠN BÈ2

5.2. Tính chất hóa học của C2h5OH (Rượu êtylic)

Một. Rượu etylic có cháy không?

Rượu etylic phản ứng mạnh với oxi khi đun nóng.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

b. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?

Rượu etylic tác dụng với natri giải phóng khí hiđro.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

c. Phản ứng với axit axetic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo thành etyl axetat.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, được dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Phản ứng giữa rượu và axit được gọi là este.

6. Bạn có biết?

– Giống như axit cacboxylic, amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ để tạo thành este.

Sau phản ứng tạo thành este ở dạng muối.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Chống chỉ định với C2h5OH với xúc tác thích hợp cho sự tạo thành este là

A. Họ là ai? B. amoni clorua.

C. kali clorua. D. lysin.

Khuyên nhủ:

lysine gặp C2h5OH với xúc tác axit vô cơ mạnh để tạo thành este.

Trả lời: DỄ DÀNG

Ví dụ 2: Lysine không làm điều nào sau đây?

A. HCl. B. Bà.

C. Ag. D. CỔ ĐẠI2h5à xt HCl.

Khuyên nhủ: Lysine không phản ứng với Ag.

Trả lời:

Ví dụ 3: Chất nào sau đây khi tác dụng với thuốc thử thích hợp C2H5OH không tạo thành este?

A. Valin. B. Glyxin.

C. Anilin. D. Alanin.

Khuyên nhủ:

Anilin không phản ứng với C2h5Ồ.

Trả lời:

8. Một số phương trình phản ứng của amino axit và hợp chất:

Related Posts