HClO + KOH → KClO + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn HClO + KOH → KClO + H2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

HClO + KOH KClO + H O2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

HClO + KOH → KClO + H2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

HClO + OH → ClO + BẠN BÈ2

3. Cần phải làm gì để nó xảy ra

Điều đó xảy ra ngay cả mọi lúc.

4. Hàng thuốc

– Là chất oxi hóa mạnh và có thể gây cháy nổ hóa chất

Axit hypochlorous có thể phân hủy riêng thành anion hypochlorite trong dung dịch hoặc ngậm nước:

HClO OCL + BẠN BÈ+

Nó phản ứng với axit clohydric, giải phóng khí clo

HClO + HCl → H2O + Cl2

Là chất oxi hóa mạnh khi khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn

2HClO + 2H+ + 2 là Cl2 + 2 CĂN NHÀ2

5. Cách thực hiện

Cho axit hipoclorơ vào dung dịch KOH

6. Bạn có biết?

Muối của HClO được gọi là hypochlorite.

NaClO là một trong những loại hypochlorite phổ biến nhất và là chất độn phổ biến nhất trong chất tẩy rửa.

7. Các hoạt động liên quan

Câu hỏi 1. Thứ tự tăng dần số oxi hóa của dãy axit: HClO, HClO2HClO4HClO3 Ở lại?

A. HClO4HClO3HClO2HClO

B. HClO2HClO, HClO3HClO4

C. HClO, HClO2HClO3HClO4

D. HClO, HClO2HClO4HClO3

Giải pháp

Đáp án A

Tùy thuộc vào lượng oxy: HClO4HClO3HClO2HClO.

Mục 2. Trong các axit: HClO, HClO2HClO3HClO4. Từ nào sai?

A. Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự HClO, HClO2HClO3HClO4

B. HClO4 và axit mạnh.

C. HClO4 chất oxi hóa mạnh.

D. HClO là chất oxi hóa rất mạnh.

Giải pháp

ĐÁP ÁN C

Mục 3. Quá trình nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. HCl

B. Không2VÌ THẾ4

C. KOH

D. KỲ2khí CO3

Giải pháp

ĐÁP ÁN C

KOH – Bazơ tan làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Phần 4. Trả lời phương trình: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2 CĂN NHÀ2O có phương trình ion:

MỘT. h+ + NÀY → BẠN BÈ2

b. Bố2+ + 2 NÀY + 2 CĂN NHÀ+ + 2Cl → BaCl2 + 2 CĂN NHÀ2

C. Bố2+ + 2Cl → BaCl2

Đ. Cl + BẠN BÈ+ → HCl

Giải pháp

Đáp án A

Phương trình phân tử:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2 CĂN NHÀ2

Tổng lực ion:

Bố2+ + 2 NÀY + 2 CĂN NHÀ+ + 2Cl→ Cha2+ + 2Cl + 2 CĂN NHÀ2

Phương trình ion thu gọn:

h+ + NÀY → BẠN BÈ2

Câu 5. Phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + BẠN BÈ2Ồ.

Phương trình ion rút gọn cho ở trên là

MỘT. HCl + OH → BẠN BÈ2O + Cl.

b. 2 gia đình+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2 CĂN NHÀ2Ồ.

C. h+ + NÀY → BẠN BÈ2Ồ.

Đ. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl + 2 CĂN NHÀ2Ồ.

Giải pháp:

Câu trả lời là không

Ta có phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2 CĂN NHÀ2Ồ.

Tổng lực ion là: Mg(OH)2 + 2 CĂN NHÀ+ + 2Cl → Mg2+ + 2Cl+ 2 CĂN NHÀ2Ồ.

→ Phương trình ion thu gọn là: Mg(OH)2 + 2 CĂN NHÀ+ → Mg2+ + 2 CĂN NHÀ2Ồ.

Mục 6. Phương trình ion thu gọn Ba2+ + VÀ42- → TRẦM4 Những phân tử này phù hợp với phương trình phân tử nào?

MỘT. Ba(OH)2 + MẶT BẰNG4 → TRẦM4 + Cu(OH)2.

b. h2VÌ THẾ4 + BẠC3 → TRẦM4 + CO2 + BẠN BÈ2Ồ.

C. không áp dụng2VÌ THẾ4 + Ba (KHÔNG3)2 → TRẦM4 + 2 NANO3.

Đ. h2VÌ THẾ4 + Ba(OH)2 → TRẦM4 + 2 CĂN NHÀ2Ồ.

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

MỘT. Gỡ bỏ nóMột2++2h+CỔ TÍCHbạn2++S42Gỡ bỏ nóMộtS4+CỔ TÍCHbạn(h)2

b. 2h++S42+Gỡ bỏ nóMộtCỔ TÍCH3Gỡ bỏ nóMộtS4+CỔ TÍCH2+h2

C. Gỡ bỏ nóMột2++S42Gỡ bỏ nóMộtS4

Đ. h++S42+Gỡ bỏ nóMột2++hGỡ bỏ nóMộtS4+h2

Mục 7. Đối với các phản ứng hóa học này:

(1) NaHS + NaOH →

(2) ba (HS)2 + KOH →

(3) Không2S + HCl →

(4) MẶT4 + Không2S→

(5) FeS + HCl →

(6) TRẺ VỊ4HS + NaOH →

Tất cả các phản ứng có cùng một phương trình ion:

MỘT. (3), (4), (5).

b. (mười hai).

C. (1), (2), (6).

Đ. (1), (6).

Giải pháp:

Câu trả lời là không

(Đầu tiên) hS+hS2+h2

(2) hS+hS2+h2

(3) S2+2h+h2S

(4) S2+CỔ TÍCHbạn2+CỔ TÍCHbạnS

(5) FeS+2h+Fe2++h2S

(6) PHỤ NỮh4++hS+2hPHỤ NỮh3+h2+S2

Câu số 8. Phương trình ion thu gọn: CỔ TÍCHMột2++CỔ TÍCH32CỔ TÍCHMộtCỔ TÍCH3 về những gì xảy ra giữa hai điều này?

(1) CaCl2 + Không2khí CO3

(2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH

(4) Ca(KHÔNG3)2 + ( NHỎ4)2khí CO3

MỘT. (1 và 2).

b. (2) và (3).

C. (1) và (4).

Đ. (2) và (4).

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

(1), (4) có cùng phương trình ion CỔ TÍCHMột2++CỔ TÍCH32CỔ TÍCHMộtCỔ TÍCH3

(2) 2h+S2S32+h2

(3) CỔ TÍCHMột2++hCỔ TÍCH3+hCỔ TÍCHMộtCỔ TÍCH3+h2

Mục 9. phương trình h++hh2 và phương trình ion thu gọn của phản ứng là phương trình sau:

MỘT. NaOH + NaHCO3 → Không2khí CO3 + BẠN BÈ2

b. NaOH + HCl → NaCl + H2

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 + BaCl2 → TRẦM4 + 2HCl

Đ. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl33 + 3 GIỜ2

Giải pháp:

Câu trả lời là không

Phản ứng có phương trình ion h++hh2

→ Axit tác dụng với bazơ không tan tạo ra muối tan trong nước.

Mục 10. Dựa trên phản ứng: KOH + HCl → KCl + H2O. Phương trình ion rút gọn của phương trình trên là

MỘT. h++hh2

b. KỲ++CỔ TÍCHtôiKỲCỔ TÍCHtôi

C. 2h++hh2

Đ.h++2hh2

Giải pháp:

Đáp án A

Phương trình ion thu gọn là: h++hh2

8. Một số phương trình hóa học của clo là hóa chất:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

2NaCl → 2Na + Cl2

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + BẠN BÈ2

NaCl + H2VÌ THẾ4 → CŨNG4 + HCl

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Related Posts