(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓+ NH4Cl | (NH4)2SO4 ra NH4Cl

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓+ NH4Cl | (NH4)2SO4 thành NH4Cl

Related Posts