NH4NO3 → N2O + 2H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ4KHÔNG3 → PHỤ NỮ2O + 2H2 bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ4KHÔNG3 → PHỤ NỮ2O + 2H2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ4KHÔNG3 → PHỤ NỮ2O + 2H2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Không có hiện tượng nào được biết đến

3. Hoạt động

Nhiệt độ <500oCỔ TÍCH

4. Hàng thuốc

Dễ tan trong nước, chất điện li mạnh.

Trong dung dịch, các ion NHỎ4+ và axit yếu: NHỎ4+ + BẠN BÈ2Ô ⇋ ÍT3 + BẠN BÈ3+.

– Trả lời bằng dung dịch kiềm:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

– Dễ bị phân hủy bởi nhiệt:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

5. Cách thực hiện

nhiệt phân muối nhỏ4KHÔNG3

6. Bạn có biết?

– Khi đun nóng, muối amoni dễ tan bởi nhiệt, tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau. Thiệt hại chủ yếu được xác định bởi bản chất của độ axit tạo ra muối.

– Nếu sức nóng là ÍT4KHÔNG3 ở nhiệt độ >500oC thải ra khí N2.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: nhiệt phân muối nhỏ4KHÔNG3 ở 400oC ta được khí A và H2O. Vậy khí A là

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ2

B. NỮ2

C. KHÔNG2

D. TRẺ3

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

TRẺ4KHÔNG3 toPHỤ NỮ2O + 2H2

Ví dụ 2: Nhiệt phân hoàn toàn mg NHỎ4KHÔNG3 thấy thoát ra 4,48 lít khí N2Ôi (dktc). Giá trị của m là

A. 8

B. 12

C. 16

mất 18

Giải pháp

Đáp án đúng là:

TRẺ4KHÔNG3 toPHỤ NỮ2O + 2H2

Nkhí ga = 4,4822,4= 0,2 mol

NPHỤ NỮh4PHỤ NỮ3=NPHỤ NỮ2 = 0,2 mol

tôimuối = 0,2. 80 = 16 gam

Ví dụ 3: Phát biểu nào sau đây về sự nhiệt phân là không đúng?

ANH CẢ4KHÔNG3 → PHỤ NỮ2O + 2H2

B. 2NaNO3 → 2NaNO2 + Ô2

C. 2AgNO3 → Ag2O + 2 KHÔNG2 + Ô2

D. 4Fe(NO.)3)2 → 2 Fe23 + 8 KHÔNG2 + Ô2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Phương trình đúng của quá trình nhiệt phân là

2AgNO3 to2Ag + 2KHÔNG2 + Ô2

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

2 CHÚT4KHÔNG3 + Ba(OH)2 → Ba (KHÔNG3)2 + 2 NHS3+ 2H2

TRẺ4KHÔNG3 + NaOH → NaNO3 + TRẺ3+2

TRẺ4KHÔNG2 toPHỤ NỮ2 + 2 CĂN NHÀ2

TRẺ4Chi phí HCO3 toTRẺ3 + CO2 + BẠN BÈ2

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + BaCl2 → TRẦM4 + 2NH4Cl

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + 2NaOH → Na2VÌ THẾ4 + 2 NHS3 + 2H2

TRẺ3 + HNO3 → TRẺ4KHÔNG3

Related Posts