NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + NH3↑+ H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 2 CHÚT4KHÔNG3 + Ba(OH)2 → Ba (KHÔNG3)2 + 2 NHS3+ 2H2 bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Giá trị của 2NH4KHÔNG3 + Ba(OH)2 → Ba (KHÔNG3)2 + 2 NHS3+ 2H2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

2 CHÚT4KHÔNG3 + Ba(OH)2 → Ba (KHÔNG3)2 + 2 NHS3+ 2H2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Hôi miệng.

3. Hoạt động

Một chút ấm áp.

4. Hàng thuốc

Dễ tan trong nước, chất điện li mạnh.

Trong dung dịch, các ion NHỎ4+ và axit yếu: NHỎ4+ + BẠN BÈ2Ô ⇋ ÍT3 + BẠN BÈ3+.

– Trả lời bằng dung dịch kiềm:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

– Dễ bị phân hủy bởi nhiệt:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

5. Cách thực hiện

Về những đứa nhỏ4KHÔNG3 trong dung dịch Ba(OH)2 hơi nóng.

6. Bạn có biết?

Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoni tác dụng với kiềm ở nhiệt độ thấp.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Quy trình thí nghiệm thêm dung dịch Ba(OH)2 bị ảnh hưởng bởi GIẢI PHÁP4KHÔNG3 nhiệt độ là

A. nhìn thấy khói trắng

B. xuất hiện mùi hôi

C. không có gì đáng ngạc nhiên

D. có mưa trắng

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

2 CHÚT4KHÔNG3 + Ba(OH)2 → Ba (KHÔNG3)2 + 2 NHS3+ 2H2

Mùi do NHỎ tạo ra3

Ví dụ 2: Có 3 dung dịch trong 3 chai thuốc không kê đơn (LESS)4)2VÌ THẾ4TRẺ4KHÔNG3Để nhận biết 3 dung dịch KOH chỉ cần dùng cách nào?

A. BaCl2

B. NaOH

C. Ba(OH)2

D.AgNO3

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Để xác định 3 dung dịch này ta dùng dung dịch Ba(OH)2.2

+ Dung dịch chứa khí thơm và khí trắng là (NH4)2VÌ THẾ4

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + Ba(OH)2 → TRẦM4+ 2NH3+ 2H2

+ Dung dịch thoát ra có mùi nhỏ4KHÔNG3

2 CHÚT4KHÔNG3 + Ba(OH)2 → Ba (KHÔNG3)2 + 2 NHS3+ 2H2

+ Dung dịch còn lại không phản ứng với KOH

Ví dụ 3: Cho quỳ tím vào dung dịch NHỎ3 quỳ đổi màu gì?

A. đỏ

B. màu xanh

C. không đổi màu

mất màu

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Quỳ chuyển sang màu xanh vì dung dịch NHỎ3 điểm yếu cơ bản.

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

TRẺ4KHÔNG3 + NaOH → NaNO3 + TRẺ3+2

TRẺ4KHÔNG2 toPHỤ NỮ2 + 2 CĂN NHÀ2

TRẺ4Chi phí HCO3 toTRẺ3 + CO2 + BẠN BÈ2

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + BaCl2 → TRẦM4 + 2NH4Cl

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + 2NaOH → Na2VÌ THẾ4 + 2 NHS3 + 2H2

TRẺ3 + HNO3 → TRẺ4KHÔNG3

4 TRẺ3 + 5 Ô2 → 4NO + 6H2

Related Posts