P2O5 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn P25 + Ca(OH)2 → Ca3(PO.)4)2 + BẠN BÈ2 bao gồm cách thức tiến hành, phương pháp, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học viên tích hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành về nhạc cụ kèn đồng. Mời các bạn đón xem:

phương trình P25 + Ca(OH)2 → Ca3(PO.)4)2 + BẠN BÈ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

P25 + 3Ca(OH)2 Sự thay đổi3(PO.)4)2 + 3 GIỜ2

2. Cần phải làm gì để điều đó xảy ra

Nhiệt độ bình thường

3. Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra

Cho dung dịch canxi hiđroxit Ca(OH) vào.2 kết quả Na3PO4. Một khám phá đáng ngạc nhiên là điều gì xảy ra khi natri photphat được thêm vào canxi hydroxit, nó tạo thành khí canxi photphat màu trắng.

4. Bản chất chất phản ứng

4.1 Bản chất của P25

P2O5 có tất cả tính chất của một oxit axit

4.2 Bản chất của Ca(OH)2

Dung dịch Ca(OH)2 rất quan trọng. Nó có tất cả sức mạnh của nền tảng

5. Hàng thuốc

5.1. Tính chất hóa học của P25

– P2O5 là oxit axit

– P2O5 phản ứng với nước

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

– P2O5 phản ứng với dung dịch kiềm

H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4
P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O
P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

5.2. Tính chất hóa học của Ca(OH)2

– Dung dịch Ca(OH)2 rất cơ bản. Nó có tất cả sức mạnh của cơ sở:

– Làm việc với các thủ thuật:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2 CĂN NHÀ2

Sức mạnh của muối:

Ca(OH)2 + Không2CO3 → CaCO3+ 2NaOH

– Phản ứng với oxit axit:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+2

Lưu ý: Khi thở ra từ từ khí CO2 dư Ca(OH).2 đó là nó

+ Phương thức cơ bản của đám mây:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+2

+ Sau đó khí tan dần và dung dịch trở nên trong suốt:

khí CO2 + BẠN BÈ2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2

6. Câu hỏi về công việc

Câu hỏi 1. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2NANO3

TRẢ LỜI

Mục 2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với chất nào sau đây?

A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH

B. H2SO4, NaCl, KNO3, CO2

C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4

D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

dung dịch Ca(OH)2 Có thể phản ứng với: HCl, CO2không áp dụng2khí CO3h2VÌ THẾ4

Đáp án phương trình:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2 CĂN NHÀ2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+2

Ca(OH)2 + Không2khí CO3 → CaCO3+ 2NaOH

Ca(OH)2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → CaSO4 + 2 CĂN NHÀ2

Mục 3. Nhận xét nào sau đây không đúng về dung dịch NaOH và dung dịch KOH?

A. Đổi quỳ tím và phenophtalein

B. Bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước

C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Câu trả lời là không

dung dịch NaOH và KOH KHÔNG tính chất: Nhiệt phân hủy khi đun nóng để tạo thành oxit và nước. Vì NaOH và KOH đều là bazơ tan.

Related Posts