Phương trình điện li Ba(OH)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện li Ba(OH)2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Ba(OH)2

1. Viết phương trình điện li Ba(OH)2

2. Ba(OH)2 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là dung dịch/chất tan hoàn toàn trong nước, các phân tử chất tan phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HBr, GIỜ2VÌ THẾ4

Bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2

Hầu hết các muối: NaCl, KMnO4NANO3,kl

Ba(OH)2 → Cha2+ + NÀY

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HF, Ba(OH)2

B. HCl, Ba(OH)2CHỈ MỘT3COOH

C. HNO3Ba(OH)2h2S

D. HBr, BẠN BÈ2VÌ THẾ4Ba(OH)2

Trả lời:

Trả lời: Dễ

HBr, THÁNH2VÌ THẾ4Ba(OH)2

Chất điện li yếu: HF, ON3COO, THÁNH2S

Mục 2. Danh sách các thành phần có thể hòa tan là:

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2

B. NaOH, Ba(OH)2Al(OH)3

C. Ba(OH)2Fe(OH)3CŨNG VẬY

D.Ca(OH)2Mg(OH)2Cu(OH)2

Trả lời:

Trả lời: MỘT

NaOH, KOH, Ba(OH)2

Mục 3. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A.NaCl.

B. Ba(OH)2.

C. Không2khí CO3.

D. CỔ ĐẠI2h5Ồ.

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các hiđroxit lưỡng tính là

A. Ba(OH)2Pb(OH)2Cu(OH)2

B. Ba(OH)2Al(OH)3Sn(OH)2

C. Zn(OH)2Al(OH)3Sn(OH)2

D. Fe(OH)3Mg(OH)2Cu(OH)2

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Zn(OH)2Al(OH)3Sn(OH)2

Câu 5. Quá trình nào sau đây có thể dẫn điện?

A. Dầu hoả.

C. Dung dịch rượu.

B. Muối tiêu.

D. Dung dịch benzen trong rượu.

Trả lời:

Mục 6. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh nhất trong nước?

A. HỌ2VÌ THẾ4Zn(KHÔNG3)2Bacl2h2S.

B. HCl, HClO, Fe(NO .)3)3KO.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4HCOOH, BaCl2CŨNG VẬY.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4MgCl2Al2(VÌ THẾ)4)3Ba(OH)2.

Trả lời:

Trả lời: Dễ

h2VÌ THẾ4MgCl2Al2(VÌ THẾ)4)3Ba(OH)2.

Chất điện li yếu: H2S, HClO, HCOOH

Mục 7. Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh?

A. HBr, Không2S, Mg(OH)2không áp dụng2khí CO3.

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4NaOH, NaCl, H2S.

C. HNO3h2VÌ THẾ4NAO, Không2SiO3.

D. Ba(OH)2KOH, CÙNG NHAU3COOH, NaCl.

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

HNO3h2VÌ THẾ4NAO, Không2SiO3.

Chất điện li yếu: Mg(OH)2h2S, CHỈ3COOH

Mục 8. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh?

A. HNO3Fe (KHÔNG3)2h3PO4Zn(KHÔNG3)2.

B. BaCl2KHUÔN MẶT4h2S, HNO33.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4KCl, NANO3Ca nô3)2.

D. KCl, HNO2Ba(OH)2MgCl2.

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

h2VÌ THẾ4KCl, NANO3Ca nô3)2.

Chất điện ly yếu: H3PO4h2S, HNO32

Mục 9. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu nhất trong nước?

A. HỌ2CÔ ẤY2khí CO3h2VÌ THẾ4.

B. GIA ĐÌNH2khí CO3h3PO4CHỈ MỘT3COOH, Ca(OH)2.

C. GIA ĐÌNH2S, CHỈ3COOH, HClO, Mg(OH)2

D. GIA ĐÌNH2khí CO3h2VÌ THẾ3HClO, Al2(VÌ THẾ)4)3.

Trả lời:

Mục 10. Chọn từ sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới điện phân được trong nước.

B. Các chất điện li đều phân li thành ion khi tan hoặc tan trong nước.

C. Sự điện li của các chất điện li yếu là sự điện li thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, đóng vai trò quan trọng trong quá trình điện phân.

Trả lời:

Trả lời: MỘT

A. Chỉ có hợp chất ion mới điện phân được trong nước.

Mục 11. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện phân các chất tan trong nước?

A. Bản chất của chất điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với dung môi.

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Trong phân tử H2à liên kết OH là liên kết cộng hóa trị có cực, các electron dùng chung bị oxi hút.

=> Oxy đặt nhầm chỗ, H đặt nhầm chỗ.

Khi quá trình điện phân diễn ra, tương tác giữa các phân tử nước ở hai cực và các ion chuyển động không ngừng làm cho chất điện phân dễ dàng hòa tan trong nước.

=> Nước đóng vai trò là dung môi phân cực.

Mục 12. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh?

A. HỌ2VÌ THẾ4Fe (KHÔNG3)2h3PO4Ca nô3)2.

B. BaCl2KHUÔN MẶT4h2S, HNO33.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4NaCl, NANO3Ca nô3)2.

D. KCl, H2VÌ THẾ4HNO2MgCl2.

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Danh sách các chất chứa chất điện ly mạnh là: H2VÌ THẾ4NaCl, NANO3Ca nô3)2.

h2VÌ THẾ4 \đồ ăn bên trái 2 gia đình+ + VÀ42-

NANO3 → BẠN BÈ+ + KHÔNG3

Ca nô3)2 → Ca2+ + 2 KHÔNG3

NaCl → Na+ + Cl

Mục 13. Theo Areniutism, điều nào sau đây là đúng?

A. Tổng hợp trong phân tử hiđro của nó là một axit.

B. Cấu tạo phân tử của nó có nhóm OH làm gốc.

C. Hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ nước có chứa axit.

D. Bazơ không chứa nhóm OH trong cấu tạo phân tử.

Trả lời:

Related Posts