Phương trình điện li Ca(OH)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện phân Ca(OH) .2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Ca(OH)2

1. Viết phương trình điện phân Ca(OH)2

2. Ca(OH)2 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là dung dịch/chất tan hoàn toàn trong nước, các phân tử chất tan phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HBr, GIỜ2VÌ THẾ4

Bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2…và rất nhiều muối.

Ca(OH)2 → Ca2+ + NÀY

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A.NaCl, HF, SM4Cl

B. HCl, Ca(OH)2CHỈ MỘT3COOH

C. HNO3MgCO3h2S

D. HBr, BẠN BÈ2VÌ THẾ4Ca(OH)2

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Nhóm chất chỉ chứa chất điện ly mạnh là: HBr, H2VÌ THẾ4Ca(OH)2

HBr → ORPRISE+ + Anh trai

h2VÌ THẾ4 → 2 gia đình+ + VÀ42-

Ca(OH)2 → Ca2+ + NÀY

Mục 2. Trình tự hai giai đoạn của một axit là:

A. HỌ2VÌ THẾ4; h2S; CHỈ MỘT3COOH

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3; h3PO4; HCl

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3; HF; HCl

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4; h2khí CO3; h2VÌ THẾ3

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Dãy gồm 2 axit là: H2VÌ THẾ4; h2khí CO3; h2VÌ THẾ3

h2VÌ THẾ4 → 2 gia đình+ + HSO4

HSO4 h+ + VÀ42-

h2khí CO3 h+ + HCO3

Chi phí HCO3 h+ + CO32-

h2VÌ THẾ3 h+ + HSO3

HSO3 h+ + VÀ32-

Mục 3. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A.NaCl.

B.Ca(OH)2.

C. MỘT MÌNH3COOH.

D. MỘT MÌNH3ĐƯA CHO.

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Chất không điện li là: CHỈ3ĐƯA CHO.

Phần 4. Danh sách các thành phần có thể hòa tan là:

A. NaOH, KOH, Ca(OH)2

B. NaOH, KOH, Al(OH)3

C. Ba(OH)2Fe(OH)3CŨNG VẬY

D.Ca(OH)2Mg(OH)2Cu(OH)2

Trả lời:

Trả lời: MỘT

Một số chất tan được là: NaOH, KOH, Ca(OH)2

Câu 5. Cho các sản phẩm sau: HNO3NAO, Ag2VÌ THẾ4Nacl, H2VÌ THẾ3KHUÔN MẶT4Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh bao gồm:

A.NaCl, H2VÌ THẾ3KHUÔN MẶT4

B. HNO3NaOH, NaCl, CuSO4

C. Ag2VÌ THẾ4NaCl, CuSO4Cu(OH)2

D. NaOH, Ag2VÌ THẾ4Nacl, H2VÌ THẾ3

Trả lời:

Mục 6. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh nhất trong nước?

A. HỌ2VÌ THẾ4Để (KHÔNG3)2CaCl2TRẺ3.

B. HCl, H3PO4Fe (KHÔNG3)3CŨNG VẬY.

C. HNO3CHỈ MỘT3COOH, BaCl2KO.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4MgCl2Al2(VÌ THẾ)4)3Ba(OH)2.\

Trả lời:

Related Posts