Phương trình điện li Fe2(SO4)3

Tailieumoi.vn Xin giới thiệu với các bạn phương trình điện phân Fe2(VÌ THẾ)4)3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Fe2(VÌ THẾ)4)3

1. Viết phương trình điện phân Fe2(VÌ THẾ)4)3

Fe2(VÌ THẾ)4)3→ 2Fe3+ + 3 NHƯ VẬY42 −

2. Fe2(VÌ THẾ)4)3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI, HClO4HClO3,..

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2Ca nô3)2,

Lượng muối cao: Ca (NO3)2NaCl, KCl, Fe(NO3)3Fe2(VÌ THẾ)4)3….

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dung dịch nào sau đây chứa chất điện li mạnh?

A. HỌ3PO4

B. HClO

C. Fe2(VÌ THẾ)4)3

D. Mg(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Chất nào tan trong nước là chất điện li mạnh?

A. Ca(KHÔNG3)2Fe2(VÌ THẾ)4)3CHỈ MỘT3COONA, CaCl2.

B. CuCl2CHỈ MỘT3nấu, HNO3TRẺ4Ồ.

C. KCl, CHỈ3COOH, HCl, Cu(OH)2.

D. Fe2(VÌ THẾ)4)3HF, KÍCH THƯỚC3PO4h2VÌ THẾ3.

Trả lời:

Mục 3. Hiđroxit nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

A. Pb(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Zn(OH)2

Trả lời:

Phần 4. Nhóm ion nào sau đây có mặt đồng thời trong dung dịch:

A. Không+Mg2+TRẺ4+VÌ THẾ42 −ClKHÔNG3.

B. Không+TRẺ4+Al3+VÌ THẾ42 −CÁI NÀYCl.

C.Ca2+KỲ+ĐẾN2+CÁI NÀYCl.

D. Ag+Fe3+h+Người anh emKHÔNG3khí CO32 −.

Trả lời:

Related Posts