Phương trình điện li FeCl3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình FeCl3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân FeCl3

1. Viết phương trình điện phân FeCl3

FeCl3 → Fe3+ + 3Cl

2. FeCl3 là chất điện li mạnh

chất điện giải mạnh

Chất điện li mạnh gồm: axit mạnh HCl, HNO3h2VÌ THẾ4… bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2Ca(OH)2… và nhiều muối của axit mạnh, bazơ mạnh như NaCl, KNO3Kl, K2VÌ THẾ4

Phương trình điện li của chất điện li mạnh: dùng mũi tên một chiều để chỉ nơi xuất phát của chúng.

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Một số chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3ZnO, Mg(OH)2

B. Mg(OH)2Al23Ca(HCO3)2

C. NaHCO3MgO, Ca(HCO3)2

D. NaHCO3Ca(HCO3)2Al23

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CHỈ3COOH

B. AgCl

C. HCl

D. FeCl3

Trả lời:

Mục 3. Hiđroxit nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. Ca(OH)2

B. Al(OH)3

C. Ba(OH)2

D. Cu(OH)2

Trả lời:

Phần 4. Phải pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

MỘT.5.

B 4.

C.9.

D.10.

Trả lời:

Related Posts