Phương trình điện li H2CO3

Tailieumoi.vn muốn biểu diễn phương trình điện phân H2khí CO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân H2khí CO3

1. Viết phương trình điện li H2khí CO3

h2khí CO3 h+ + HCO3

Chi phí HCO3 h+ + CO32-

2. GIA ĐÌNH2khí CO3 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước thì phân li một ít, còn lại tồn tại dưới dạng các phân tử trong dung dịch.

Axit yếu, bazơ yếu và các muối khác là chất điện li yếu.

Các chất điện li yếu bao gồm:

Các axit yếu như CHỈ3COOH, HClO, H2S, HF, NHÀ2VÌ THẾ3h2khí CO3

Bazơ yếu như: Bi(OH)2Mg(OH)2,…

VD: Họ2khí CO3 và axit yếu

h2khí CO3 h+ + HCO3

Chi phí HCO3 h+ + CO32-

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CHỈ3NHÌN THẤY

B. GIA ĐÌNH2khí CO3

C. Ba(OH)2

D. HNO3

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Nguyên tố H là chất điện li yếu2khí CO3

phương trình điện phân

h2khí CO3 h+ + HCO3

Chi phí HCO3 h+ + CO32-

Mục 2. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HF, GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3h2khí CO3Mg(OH)2.

B. TRẦM4h2S, NaCl, H2khí CO3

C. GIA ĐÌNH2khí CO3NaOH, CaCl2h2VÌ THẾ3.

D. CuSO4h2khí CO3h2VÌ THẾ3CŨNG VẬY.

Trả lời:

Trả lời: MỘT

Danh sách các chất điện li yếu là HF, H2VÌ THẾ3h2khí CO3Mg(OH)2.

phương trình điện phân

HF H+ + F

h2VÌ THẾ3 h+ + HSO3

HSO3 h+ + VÀ32-

h2khí CO3 h+ + HCO3

Chi phí HCO3 h+ + CO32-

Mg(OH)2 Mg2+ + 2 NÀY

Mục 3. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HỌ2khí CO3

B. Mg(OH)2

C. HNO3

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3

Trả lời:

Phần 4. Dãy gồm hai axit là:

A. HCl, H2VÌ THẾ4; h2S; CHỈ MỘT3COOH

B. GIA ĐÌNH2khí CO3; h2VÌ THẾ3; h3PO4; HNO3

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4; h2VÌ THẾ3; HF; HNO3

D. GIA ĐÌNH2S; h2VÌ THẾ4; h2khí CO3; h2VÌ THẾ3

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Dãy gồm 2 axit là: H2S; h2VÌ THẾ4; h2khí CO3; h2VÌ THẾ3

Câu 5. Dãy chất nào sau đây đều chứa chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2NCL, C2h5Pa, HCl.

B. CỔ ĐẠI6H126không áp dụng2VÌ THẾ4NANO3h2VÌ THẾ4.

C. NaOH, NaCl, Na2VÌ THẾ4HNO3.

D. MỘT MÌNH3COOH, NAOH, CHỈ3COONA, BA(OH)2.

Trả lời:

Related Posts