Phương trình điện li HCl

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện phân HCl bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân HCl

1. Viết phương trình điện phân HCl

2. HCl là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI, HClO4HClO3,..

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Quá nhiều muối.

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CHỈ3COOH

B.HF

C. HCl

D. GIA ĐÌNH2S

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CHỈ3COONA, HCl, NaOH.

B. AgCl, CHỈ3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, HF, HCl, Ca(OH)2.

D. ZnSO4h2CÔ ẤY2VÌ THẾ4KO.

Trả lời:

Mục 3. Phương pháp nào sau đây không thể phân tích bằng phương pháp điện phân?

A. HCl

B. CỔ ĐẠI6hmười hai6

C.NaCl

D. FeSO4

Trả lời:

Phần 4. Dãy gồm hai axit là:

A. HCl, H2VÌ THẾ4; h2S; CHỈ MỘT3COOH

B. GIA ĐÌNH2khí CO3; h2VÌ THẾ3; h3PO4; HNO3

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4; h2VÌ THẾ3; HF; HNO3

D. GIA ĐÌNH2S; h2VÌ THẾ4; h2khí CO3; h2VÌ THẾ3

Trả lời:

Câu 5. Danh sách các chất tham gia vào dung dịch Ca(OH)2 Hiện tại:

A. Ba (KHÔNG3)2Mg (KHÔNG3)2HCl, CO2Na2CO3.

B. Mg(NO3)2HCl, BaCO3NaHCO3không áp dụng2khí CO3.

C. NaHCO3không áp dụng2khí CO3Mg (KHÔNG3)2BA (KHÔNG3)2.

D. NaHCO3không áp dụng2khí CO3khí CO2Mg (KHÔNG3)2HCl.

Trả lời:

Mục 6. Việc nào sau đây làm cho lượng nước giảm đi sau khi làm xong?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

B. Dung dịch AlCl3 thêm vào dung dịch NaOH.

C. Về BaCO3 trong HCl dư.

D.CO2 Ba(OH) dư.2.

Trả lời:

Mục 7. Quy trình điều chế các dung dịch khử có cùng nồng độ mol để tăng pH là

A. NaHSO4HF, KÍCH THƯỚC2VÌ THẾ4KỲ2khí CO3.

B. HF, GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4KỲ2khí CO3KHSO4.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4SAU ĐÓ4HF, Kč2khí CO3.

D. HF, NaHSO4h2VÌ THẾ4KỲ2khí CO3.

Trả lời:

Mục 8. Theo lý thuyết của Arenia, phát biểu nào đúng?

A. Công thức cấu tạo phân tử có chứa hiđro là axit.

B. Tổng hợp trong cấu tạo phân tử của nó có nhóm OH làm gốc.

C. Thường có khả năng phân li cation H+ nước có chứa axit.

D. Bazơ không chứa nhóm OH trong cấu tạo phân tử.

Trả lời:

Related Posts