Phương trình điện li K2CO3

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2khí CO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân K2khí CO3

1. Viết phương trình điện li K2khí CO3

KỲ2khí CO3 → 2KCK+ + CO32-

2. Kč2khí CO3 là chất điện li mạnh

Chất điện ly mạnh là dung dịch/chất khi tan hoàn toàn trong nước, các phân tử khi hòa tan bị phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4… hoặc bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2…và rất nhiều muối.

KỲ2khí CO3 → 2KCK+ + CO32 −

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A.NaCl. HF, TRẺ4Cl

B. HCl, Ca(OH)2CHỈ MỘT3COOH

C. HNO3MgCO3HF

D. HCl, H2VÌ THẾ4KHÔNG CÓ3

Trả lời:

Mục 2. Dãy gồm hai axit là:

A. HCl, H2VÌ THẾ4; h2S; CHỈ MỘT3COOH

B. GIA ĐÌNH2khí CO3; h2VÌ THẾ3; h3PO4; HNO3

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4; h2VÌ THẾ3; HF; HNO3

D. GIA ĐÌNH2S; h2VÌ THẾ4; h2khí CO3; h2VÌ THẾ3

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A.NaCl.

B. NaOH.

C. MỘT MÌNH3COOH.

D. CỔ ĐẠI2h5Ồ.

Trả lời:

Phần 4. Mỗi loại muối là gì?

A. NaOH, NaCl, Na2VÌ THẾ4

B. Zn(KHÔNG3)2FeS, CuSO3

C.NaHS, KY3PO4,kl

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4NaCl, BaCO3

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Related Posts