Phương trình điện li K2Cr2O7

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2Cr27 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân K2Cr27

1. Viết phương trình điện li K2Cr27

KỲ2Cr27 → 2KCK+ + Cr272 −

2. Kč2Cr27 là chất điện li mạnh

KỲ2Cr27 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện ly mạnh là dung dịch/chất khi tan hoàn toàn trong nước, các phân tử khi hòa tan bị phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4… hoặc bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và nhiều loại muối: NaCl, KCl, KMnO4KỲ2Cr27

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Đối với một danh sách các mặt hàng: K2Cr27,2h5Ôi, C.mười haih2211CHỈ MỘT3COOH, Ba(OH)2CHỈ MỘT3COOC giá2h5KmnO4TRẺ4Cl. Số chất điện phân là

MỘT.3.

B 4.

C.5.

mất 2

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

ANH CẢ4Cl.

B. KMnO4.

C. KỲ2Cr27.

D. GIA ĐÌNH2khí CO3.

Trả lời:

Mục 3. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HỌ2CÔ ẤY3PO4CHỈ MỘT3COO, THÁNH2khí CO3.

B. TRẦM4h2S, NaCl, KMnO4

C. Không2VÌ THẾ3KOH, BaCl2KỲ2Cr27.

D. CuSO4NaCl, HCl, KOH,

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các khoáng chất hòa tan trong nước là:

A.AgNO3FeSO4Mg(HCO3)2KmnO4.

B. CaCO3TRẦM4NaHCO3MgCO3.

C. NaCl, Ca(HCO3)2KmnO4KHÔNG3.

D. BaCO3AgCl, Mg(HCO3)2KỲ2khí CO3

Trả lời:

Related Posts