Phương trình điện li KHCO3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn KHCO3 bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân KHCO3

1. Viết phương trình điện phân KHCO3

KHCO3 → CZK+ + HCO3

Chi phí HCO3 h+ + CO32 −

2.KHCO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là dung dịch/chất tan hoàn toàn trong nước, các phân tử chất tan phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4

Bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, Mg(NO.)3)2KHCO3NaHCO3,…

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Những chất nào có mặt trong dung dịch axit clohidric (bỏ qua sự phân li của H .)?2Ô)?

A. HỌ+Cl.

B. GIA ĐÌNH+Clh2Ồ.

C. GIA ĐÌNH+ClHCl.

D. GIA ĐÌNH+ClHCl, H2Ồ.

Trả lời:

Mục 2. Phương trình điện phân nào sai?

A. HCl → H+ + Cl

B. CHỈ3COOH H+ + CHỈ3giám đốc điều hành

C. GIA ĐÌNH2SH+ + VÌ2-

D.KHCO3 K+ + HCO3

Trả lời:

Mục 3. Đối với một số tính chất: KMnO4,3h7Ôi, C.mười haih2211CHỈ MỘT3COOH, Zn(OH)2CHỈ MỘT3NHÌN THẤY. Số chất điện phân là

MỘT.3.

B 4.

C.5.

D.2.

Trả lời:

Related Posts