Phương trình điện li KMnO4

Tailieumoi.vn xin công bố phương trình điện phân KMnO4 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân KMnO4

1. Phương trình điện phân của KMnO4

2. KMnO4 là chất điện li mạnh

KMnO4 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện ly mạnh là dung dịch/chất khi tan hoàn toàn trong nước, các phân tử khi hòa tan bị phân li thành ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4… hoặc bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và nhiều loại muối: NaCl, KCl, KMnO4

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dựa vào danh sách các nguyên tố: KAl(SO4)2.12HY2Ôi, C.2h5Ôi, C.mười haih2211 (sucrose), CHỈ3COOH, Ba(OH)2CHỈ MỘT3COONH4. Số chất điện phân là

MỘT.3.

B 4.

C.5.

mất 2

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

ANH CẢ4Cl.

B. Không2khí CO3.

C. HNO3.

D.HF.

Trả lời:

Mục 3. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HỌ2CÔ ẤY3PO4CHỈ MỘT3COOH, Bi(OH)3.

B. TRẦM4h2S, NaCl, HCl

C. Không2VÌ THẾ3KOH, BaCl2CHỈ MỘT3COOH.

D. CuSO4NaCl, HCl, KOH.

Trả lời:

Phần 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3

B. Ba(OH)2

C. KMnO4

D. GIA ĐÌNH2S

Trả lời:

Related Posts