Phương trình điện li Mg(OH)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện phân Mg(OH)2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Mg(OH)2

1. Viết phương trình điện li của Mg(OH)2

Mg(OH)2 Mg2+ + 2 NÀY

2. Mg(OH)2 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần phân tử trong chất tan phân li thành ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Tách biệt được sửa đổi – tuân theo nguyên tắc Le Satellie.)

  • Chất điện li yếu:

+ Axit yếu: H2S, HClO, CHỈ3COO, HF, H2VÌ THẾ3HNO2h3PO4h2khí CO3,…

Bazơ yếu: Mg(OH)2Bi(OH)3

Phương trình điện phân:

CHỈ MỘT3CHỈ CÓ COOH3giám đốc điều hành + BẠN BÈ+

Mg(OH)2 Mg2+ + 2 NÀY

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)2CHỈ MỘT3COOH

B. HNO3MgCO3HF

C. HCl, H2VÌ THẾ4KHÔNG CÓ3

D.NaCl, H2S, (LÍ DO4)2VÌ THẾ4

Trả lời:

Mục 2. Dung dịch chứa a mol Ca2+,b mg2+,c molvà HCO3. Mối quan hệ giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = cd.

B. a+b = c+d.

C. 2a+2b = c+d.

D. a+b = 2c+2d

Trả lời:

Related Posts