Phương trình điện li Na2SO4

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Na. phương trình điện phân2VÌ THẾ4 bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân không2VÌ THẾ4

1. Phương trình điện li của Na2VÌ THẾ4

không áp dụng2VÌ THẾ4 → 2Không+ + VÀ42-

2. Không2VÌ THẾ4 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, …

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,……

Nhiều loại muối như: NaCl, Na2VÌ THẾ4KCl, CHỈ3COONA, KMN O4….

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Muối nào sau đây là muối axit?

A. Không2VÌ THẾ4.

B. CHỈ3NHÌN THẤY.

C.NaClO.

D. NaHSO4.

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Không2VÌ THẾ4HCl, CHỈ3COONA, NAOH.

B. Không2VÌ THẾ4CHỈ MỘT3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, Không2VÌ THẾ4HCl, KMnO4.

D.NaCl, HF, H2VÌ THẾ4KmnO4.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. CHỈ3NHÌN THẤY

B. CỔ ĐẠImười haih226

C. Không2VÌ THẾ4

D. MỘT MÌNH3COOH

Trả lời:

Phần 4. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh nhất trong nước?

A. HCl, Cu(NO.)3)2không áp dụng2VÌ THẾ4h2S

B. HCl, H3PO4không áp dụng2VÌ THẾ4CŨNG VẬY

C. HNO3CHỈ MỘT3Giám đốc điều hành, không2VÌ THẾ4KO

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4MgCl2không áp dụng2VÌ THẾ4Ca(OH)2

Trả lời:

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình điện phân?

A. Sự điện li là sự hoà tan một chất trong nước thành dung dịch.

B. Sự điện phân là sự phân hủy các chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hoặc ở trạng thái hòa tan.

D. Sự điện phân thực chất là quá trình oxi hoá – khử.

Trả lời:

Mục 6. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh nhất trong nước?

A. HỌ2VÌ THẾ4Để (KHÔNG3)2CaCl2h2S.

B. HCl, H3PO4Fe (KHÔNG3)3KO.

C. HNO3CHỈ MỘT3COOH, CaCl2KO.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4MgCl2Al2(VÌ THẾ)4)3Ca(OH)2.

Trả lời:

Mục 7. Dãy chất nào sau đây đều chứa chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2NCL, C2h5Pa, HCl.

B. CỔ ĐẠI6hmười hai6không áp dụng2VÌ THẾ4NANO3h2VÌ THẾ4.

C. NaOH, NaCl, Na2VÌ THẾ4HNO3.

D. MỘT MÌNH3COOH, NaOH, CHỈ3COONA, BA(OH)2.

Trả lời:

Related Posts