Phương trình điện li NaClO3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện li NaClO .3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaClO3

1. Viết phương trình điện phân NaClO3

2. NaClO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh: Là chất khi tan trong nước phân li thành ion.

Ví dụ, axit mạnh (HCl, H2VÌ THẾ4HNO3HI, HBr, HClO4….), bazơ mạnh (KOH, NaOH, Ca(OH)2 Ba(OH)2…) và hầu hết các muối: NaClO3

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Những loại hợp chất nào sau đây kết hợp với nhau để tạo thành mưa?

A. KOH và HCl.

B. NaOH và H2VÌ THẾ4.

C. ( LÝ DO4)2SO4 và Ca (NO3)2

D.KHCO3 và HCl.

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

ANH CẢ4Cl.

B. KMnO4.

C. NaClO3.

D.HF.

Trả lời:

Mục 3. Cho các tính chất sau: NaClO3h2VÌ THẾ3(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4HCOOH, HClO, NHỎ4Cl, HgCl2Pb(OH)2. Số chất điện li yếu là:

A. 3

B 4

C. 5

mất 6

Trả lời:

Phần 4. Phương trình điện phân nào sai?

A. H F H+ + F

B. NaClO3không áp dụng+ +ClO3

C. ( LÝ DO4)2VÌ THẾ4 → 2 TRẺ4+ + VÀ42-

D. TRẺ4Cl → NHỎ4+ + Cl

Trả lời:

Related Posts