Phương trình điện li NaHS

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình điện phân NaHS bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaHS

1. Viết phương trình điện phân NaHS

NaHS → Không+ +HS

HS h+ + VÌ2-

2. NaHS là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion.

Chất điện li mạnh có α = 1

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4… hoặc bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2…và rất nhiều muối.

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO4.5HY2O trong nước thành 200 ml dung dịch. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch

A. 0,5M

B. 1M

C. 0,25M

D. 0,05M

Trả lời:

Mục 2. Al(OH)3 Là một hiđroxit lưỡng tính, nó có thể phản ứng với nhóm nào sau đây?

A. HỌ2VÌ THẾ4HCl.

B.Ca(OH)2h2VÌ THẾ4.

C. Ba(OH)2TRẺ4Ồ.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4TRẺ4Ồ.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4

C. HNO3

D.HF

Trả lời:

Phần 4. Để trung hòa 100 ml dung dịch H.2VÌ THẾ4 1M thì cần V ml dd NaOH 1M. Giá trị cổ phiếu V

A. 200ml

B. 150ml

C. 50ml

D. 100ml

Trả lời:

Related Posts