Phương trình điện li NaNO3

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn điện phân NaNO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaNO3

1. Viết phương trình điện phân của NaNO3

NANO3 → Không+ + KHÔNG3

2. NANO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4HClO4,….. hoặc bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2… và nhiều loại muối: NaCl, NaNO3KCl, MgCl2,……….

Ví dụ: NaNO3→ Không+ + KHÔNG3

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Danh sách các chất đều là chất điện li mạnh là

A. NaOH, NaCl, H2VÌ THẾ3.

B. Không2S, Zn(OH)2AgCl.

C. HClO, NaNO3Ca(OH)3.

D. HCl, NaNO3CŨNG VẬY.

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Mục 2. Những axit nào chứa monoaxit?

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. GIA ĐÌNH2khí CO3

C. HOOH

D. GIA ĐÌNH3PO4

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Mục 3. Hợp chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn H .?+ + NÀY → BẠN BÈ2Ồ?

A. HCl + NaOH → H2O + KCl

B. NaOH + NaHCO3→ BẠN BÈ2Ồ + Na2khí CO3

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4+ Ba (KHÔNG3)2 → 2HNO3 + TRẦM4

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 + Ba(OH)2 → 2 gia đình2O + BASS4

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Related Posts