Phương trình điện li NaOH

Tailieumoi.vn xin thông tin tới các bạn phương trình điện phân NaOH bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân NaOH

1. Viết phương trình điện phân NaOH

2. NaOH có dẫn điện không?

Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối ở dạng dung dịch hoặc hòa tan.

Vật liệu không sử dụng: chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và dung dịch rượu etylic, glucose, nước cất, v.v.

Dung dịch NaOH dẫn điện

NaOH khan không dẫn điện

3. NaOH là chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion. Hãy cùng nghiên cứu một số phương trình điện li của chất điện li mạnh dưới đây:

+) Axit: HCl, H2VÌ THẾ4HNO3

+) Đáy: NaOH, Ca(OH)2

+) Muối: NaCl, CaCl2Al2(VÌ THẾ)4)3

4. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Trả lời:

Trả lời: MỘT

NHCl = 0,04 (mol)

HCl → H+ + Cl

0,04 0,04 (mol) .

[H+] = 0,040,4= 0,1 (M).

pH = lg[H+] = 1

Related Posts