Phương trình điện li Sn(OH)2

Tailieumoi.vn muốn hiển thị phương trình điện phân Sn(OH)2 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Sn(OH)2

1. Viết phương trình điện li của Sn(OH)2

Sn(OH)2 Ông2+ + 2 NÀY

hoặc HỌ2SnO2 2H+ + SnO22-

2. Sn(OH)2 là chất điện li yếu

Sn(OH)2 Nó là một hydroxit lưỡng tính, khi hòa tan trong nước, nó có thể phân ly thành axit và phân ly thành bazơ.

Phân biệt dưới dạng axit: Sn(OH)2 SnO22- + 2 CĂN NHÀ+

Khác nhau về bazơ: Sn(OH)2 Ông2+ + 2 NÀY

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CHỈ3COOH

B.HF

C. HCl

D. Sn(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2Pb(OH)2Zn(OH)2

B. Ba(OH)2Al(OH)3Sn(OH)2

C. Zn(OH)2Al(OH)3Sn(OH)2

D. Fe(OH)3Mg(OH)2Zn(OH)2

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

ANH CẢ4Cl.

B. Ba(OH)2.

C. NANO3.

D. Sn(OH)2.

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các thành phần có thể hòa tan là:

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2

B. NaOH, KOH, Al(OH)3

C. Ba(OH)2Fe(OH)3CŨNG VẬY

D.Ca(OH)2Mg(OH)2Sn(OH)2

Trả lời:

Related Posts