Phương trình điện li Zn(OH)2

Tailieumoi.vn xin công bố Phương trình điện phân Zn(OH)2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Zn(OH)2

1. Phương trình điện phân của Zn(OH)2

Zn(OH)2 Zn2+ + 2 NÀY

Zn(OH)2 2H+ + ZnO22-

2. Sự điện phân hiđroxit lưỡng tính trong nước

– Định nghĩa hiđroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2Al(OH)3Là (OH)2

– Zn(OH)2 và hiđroxit lưỡng tính

+ Tách ban đầu: Zn(OH)2 Zn2+ + 2 NÀY

+ Tách axit: H2ZnO2 2H+ + ZbO22-

(Vậy: Zn(OH)2 được gọi là axit H2ZnO2)

– Zn(OH)2 là chất điện li yếu

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Phương trình điện phân nào đúng?

A. HỌ2VÌ THẾ4 h+ + HSO4

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3 → 2 gia đình+ + HSO3

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3 → 2 gia đình+ + VÀ32-

D. Zn(OH)2 Zn2+ + 2 NÀY

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCl, H2khí CO3.

B. Không2S, Mg(OH)2HCl.

C. HClO, NaNO3Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO .)3)3Ca(OH)2.

Trả lời:

Mục 3. Những axit nào chứa monoaxit?

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3

C. HNO3

D. GIA ĐÌNH3PO4

Trả lời:

Phần 4. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3Cu(OH)2Fe(OH)3

B. Zn(OH)2Al(OH)3Pb(OH)2

C. Al(OH)3Cu(OH)2Ba(OH)2

D. Mg(OH)2Pb(OH)2Sn(OH)2

Trả lời:

Câu 5. Cho các hiđroxit sau: Mg(OH)2Zn(OH)2Al(OH)3Fe(OH)2Sn(OH)2Pb(OH)2Fe(OH)3Cr(OH)3Cr(OH)2. Số hiđroxit lưỡng tính là

A.6.

B.3.

C.4.

D.5.

Trả lời:

Mục 6. Tính chất phân ly của Al(OH)3 trong nước và

A. một cách cơ bản.

B. vừa có tính axit, vừa có tính bazơ.

C. trong môi trường axit.

D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

Trả lời:

Mục 7. Cho V lít NaOH 0,1 M vào cốc chứa 200 ml dung dịch ZnCl.2 0,1M đã cho 1,485 gam oxi. Giá trị nhỏ nhất của V là:

A. 1 lít

B. 0,5 lít

C. 0,3 lít

D. 0,7 lít

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Ta có: a = 0,02 mol;

b = 0,015 mol

kể từ b.

Vì thế– = 2b = 0,03 mol nên V = 0,3 lít

Mục 8. Cho V lít NaOH 0,1 M vào cốc chứa 300 ml dung dịch ZnCl.2 0,1M đã cho 2,2275 gam oxi. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,5 lít

B. 0,75 lít

C. 0,45 lít

D. 1,05 lít

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Ta có: x = 0,03 mol; y = 0,0225 mol

kể từ khi y

Vì thế– = 4x – 2y = 0,075 mol nên V = 0,75 lít

Related Posts