Phương trình ion rút gọn MgCl2 + KNO3

Tailieumoi.vn muốn giải thích cho các bạn về phương trình ion rút gọn MgCl2 + kiến ​​thức3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình ion rút gọn MgCl2 + kiến ​​thức3

1. Phương trình phân tử và ion thu gọn MgCl2 + KNO3

Phương trình MgCl2 + KNO3 không xảy ra vì

Trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly chỉ xảy ra khi các ion kết hợp với nhau để tạo thành một trong các chất sau: oxy, chất điện ly yếu hoặc oxy.

Điều này không đáp ứng các tiêu chí trên, vì vậy nó sẽ không xảy ra.

2. Điều kiện để việc trao đổi diễn ra

Hai chất tham gia phản ứng: đều là dung dịch (nếu không tan thì chỉ phản ứng với axit).

Thuốc: đó là một hơi thở hoặc bồn chồn.

Ví dụ:

ZnSO4+ 2KOH → Không2VÌ THẾ4+ Zn(OH)2

BACO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2+2

MgCl2 + KNO3: Điều gì xảy ra không xảy ra.

Trung hòa cũng là một loại trao đổi diễn ra và diễn ra thường xuyên.

Ví dụ: TỐT2VÌ THẾ4 + 2KOH → K2VÌ THẾ4 + 2 CĂN NHÀ2

3. Dung dịch MgCl2

Vận chuyển khoáng sản:

– Hiệu ứng và muối

MgCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Mg(KHÔNG3)2

– Trả lời với câu trả lời có liên quan

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

4. Hóa chất KNO3

KNO3 có tính oxi hóa mạnh

KNO3 bị nhiệt phân tạo ra kali nitrit và oxi theo phương trình sau:

KNO3 → KNO2 + O2 (Có tỏa nhiệt nhiều hơn)

5. Hoạt động thể chất

Câu hỏi 1. Viết phương trình phân tử và ion của phản ứng (nếu có) xảy ra trong tương tác giữa hai chất:

a) Fe2(VÌ THẾ)4)3 + NaOH

b) TRẺ VỊ THÀNH NIÊN4Cl + AgNO33

c) NaF + HCl

đ) MgCl2 + kiến ​​thức3

đ) FeS + HCl

g) HClO + KOH

Mẹo trả lời câu hỏi

a) Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3 không2VÌ THẾ4

2Fe3+ + 3 NHƯ VẬY42 − + 6 không+ + 6 NÀY→ 2Fe(OH)3+ 6 không++ 3SO42 −

Fe3+ + 3 NÀY → Fe(OH)3

b) TRẺ VỊ THÀNH NIÊN4Cl + AgNO33 → TRẺ4KHÔNG3 + AgCl↓

TRẺ4+ + Cl+ Ag+ + KHÔNG3→ TRẺ4+ + KHÔNG3– + AgCl↓

Cl + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF

không áp dụng+ + F+ h+ + Cl → Không+ + Cl + HF

h + + F → HF

d) Không có gì xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2S

FeS(r) + 2H+ + Cl → Fe2+ + 2Cl+ BẠN BÈ2SỰ MONG MUỐN

FeS(r) + 2H + → Fe2+ + BẠN BÈ2S

g) HClO + KOH → KClO + H2

HClO + K+ + O- → K + +ClO + H2O

HClO + OH- → CIO- + H2

Mục 2. Dung dịch X chứa 5 ion: Mg2+Bố2+Sự thay đổi2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch K.2khí CO3 1M vào X đến khi thu được lượng khí bay ra lớn nhất. Xác định khối lượng của dung dịch X.

Mẹo trả lời câu hỏi

Vì cả ba Mg2+Sự thay đổi2+ và bố2+ mọi thứ đang chạy với CO32- Vì vậy, cho đến khi mưa nhiều, câu trả lời là Không+Clvà không3.

Gọi số giọt muối là KNO3 x ta có:

NK2CO3= x mol => nK+ = gấp đôi nước mắt

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

∑ n(+) = ∑ n(-) => 2x.1 = 0,125.1 + 0,25.1 => x = 0,1875 (mol)

=> V = n:CHoa Kỳ= 0,1875 (l)

Related Posts