Top 1000 Phương trình hóa học thường gặp

Tailieumoi.vn xin giới thiệu chủ đề 1000 phương trình phản ứng hóa học thường gặp. ghi chú gồm các phương trình quan trọng, hay gặp trong hóa học giúp học sinh củng cố kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng làm bài tập về các dạng phương trình hóa học. Mời các bạn đón xem:

1000 Phương Trình Hóa Học Thông Dụng

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO.)3)3 + KHÔNG + 5H2

NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr

Fe3O4 + H2SO4 (khử) → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

NO2 + O2 + H2O → HNO3

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Fe + H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O

NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl

P + KClO3 → KCl + P2O5

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

NH3 + O2 → NO + H2O

Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O

Nhiệt phân: Al(NO3)3 → Al2O3 + NO2↑ + O2↑

NH3 + H2O → NH4OH

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 (khử) → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

Al + H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

P2O5 + KOH → K3PO4 + H2O

HClO + KOH → KClO + H2O

C6H5OH + Br2 → C5H2Br3OH + HBr

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe + HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + N2O + H2O

Fe + Cl2 → FeCl3

NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl

FeS + H2SO4 → H2S↑+ FeSO4

Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 +H2O

P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O

Phương trình ion thu gọn Fe2(SO4)3 + NaOH

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O

SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

NH4NO2 → N2 + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Phương trình điện phân NaHSO4

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + HNO3

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Nhiệt phân: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Phương trình ion thu gọn NaHCO3 + NaOH

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONA + H2O

SO2 + H2S → S + H2O

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Phương trình điện phân NaHCO3

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

SO2 + O2 → SO3

Phương trình điện phân NH3

C2H5OH → C2H4 + H2O

Phương trình điện phân CH3COOH

C + H2SO4 → SO2 + CO2 + H2O

C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

HClO là phương trình điện phân

K + H2O → KOH + H2

Phương trình phân tử và ion thu gọn BaCl2 + H2SO4

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

Phương trình ion thu gọn (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O

FeS + HCl → FeCl2 + H2S

CH3OH + CO → CH3COOH

C6H12O6 → C2H5OH + CO2

Phương trình ion thu gọn NaHCO3 + HCl

Phương trình điện phân NaHSO4

K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O

NH4Cl → NH3 + HCl

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Phương trình ion thu gọn FeS + HCl

Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O

Al(OH)3. phương trình điện phân

FeS + H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn NH4Cl + NaOH

Fe + FeCl3 → FeCl2

Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O

C + CO2 → CO

Phương trình ion thu gọn NaF + HCl

CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

Phương trình ion thu gọn Fe2(SO4)3 + KOH

Fe(NO3)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2↑

C + H2 → C2H2

Fe3O4 + H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

CuO + H2 → Cu + H2O

FeCl2 + H2S → FeS↓ + 2HCl

C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2To + H2O

Phương trình ion thu gọn Na2SO3 + HCl

NH3 + HCl → NH4Cl

Phương trình điện phân NH4Cl

Phương trình ion thu gọn Pb(OH)2 + HNO3

Phương trình ion rút gọn CuSO4 + Na2S

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Phương trình điện phân của Al2(SO4)3

Phương trình điện phân H3PO4

Phương trình điện phân HNO3

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Phương trình điện phân NH4NO3

2CH4 → C2H2 + 3H2

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + NH3 + H2O

CH4 + O2 → HCHO + H2O

FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO + Fe(NO3)3

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O

Phương trình điện phân Pb(OH)2

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Phương trình điện phân H2SO4

2KNO3 → 2KNO2 + O2

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

C2H2 → C6H6

CH3CHO + O2 → CH3COOH

CH3COONA + NaOH → CH4 + Na2CO3

Fe + H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H2 + H2O → CH3CHO

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

C6H5CH3 + KMnO4 → C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O

C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr

CHỈ → CH2=CH-ĐỨNG

C2H2 + H2 → C2H4

CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HClC6H5−CH=CH2 + KMnO4 → C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O

Na + H2O → NaOH + H2

Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

CH3COOH + Na → CH3COONA + H2

Zn + H2SO4 (Mỡ) → ZnSO4 + SO2 + H2O

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

H2S + NaOH (khử) → Na2S + H2O

C2H4 + O2 → CH3CHO

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag

C2H5OH + Na → C2H5ONA + H2

AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

nCH2=CH2 → (-CH2-CH2 -)n

C2H2 + Br2 → C2H2Br4

FeCl2 + Cl2 → FeCl3

C2H4 + H2 → C2H6

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

SO3 + H2O → H2SO4

C4H4 + H2 → C4H6

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

Cl2 + NaBr → NaCl + Br2

C2H5Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl

H2 + S → H2S

C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O

C2H6 → C2H4 + H2

C2H4 + HCl → C2H5Cl

C2H2 + H2 → C2H6

SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4

Fe + O2 → Fe3O4

S + O2 → SO2

C6H5OH + HNO3 → C6H2(NO2)3OH + H2O

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

S + H2SO4 → SO2 + H2O

KCl + H2O → KOH + H2 + Cl2

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3

CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2

C4H10 → CH4 + C3H6

Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

H2S + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr

CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

AgCl → Cl2 + Ag

HCl + KClO3 → Cl2 + H2O + KCl

CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONA + H2O + CO2

CH3COOC2H5 + H2O → C2H5OH + CH3COOH

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

Al + O2 → Al2O3

C4H4 + H2 → C4H10

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4

FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

C3H6+Br2 → C3H6Br2

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONA + H2O + CO2

NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

C2H2 + HCl → C2H3Cl

CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Phương trình điện phân H2S

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Cl2 + Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + H2O

C2Ag2 + HCl → C2H2 + AgCl

CH4 + O2 → CO2 + H2O

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

FeO + H2SO4 (khử) → H2O + FeSO4

Cl2 + H2O HCl + HClO

NH2C3H5(COOH)2 + NaOH → NH2C3H5(COONA)2 + H2O

FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

C6H5OH + Na → C6H5ONA + H2

CO2 + H2O → H2CO3

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

C2H2 + KMnO4 + H2O → (COOH)2 + MnO2 + KOH

Phương trình điện phân HClO4

N2O5 + H2O → HNO3

Fe(NO3)2 + HCl → Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO + H2O

HCOOH + Br2 → HBr + CO2

Phương trình điện phân CuSO4

NaClO + HCl → NaCl + Cl2 + H2O

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

KOH. phương trình điện phân

NaCl → Na + Cl2

CH3OH + O2 → HCHO + H2O

Phương trình điện phân HF

C6H6 + H2 → C6H12

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O

C6H6 + C2H4 → C6H5C2H5

Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4

CH3COONA + HCl → CH3COOH + NaCl

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O

CH3COOH to C2H5OH l CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

CH3CHO cho C2H5OH l CH3CHO + H2 → C2H5OH

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl

C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr

C6H5ONA + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + H2O + NaCl

SiO2 + HF → SiF4 + H2O

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2

S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

SO2 + NaOH → H2S + Na2SO4

SO2 + O2 + H2O → H2SO4

H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O

H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S

H2S + O2 → SO2 + H2O

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + HNO3 → H2O + NO + SĨ

Related Posts