Top 245 Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và Hợp chất quan trọng, thường gặp

Tailieumoi.vn xin giới thiệu chuyên đề phương trình phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất. Bài viết tổng hợp đầy đủ 245 phương trình phản ứng quan trọng, thường gặp của Sắt (Fe) và hợp chất giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về các dạng phương trình phản ứng. Mời các bạn đón xem:

Phản ứng hóa học của Sắt và hợp chất

2Fe + O2 → 2FeO

2Fe + 3O2 → 2Fe2O3

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

Fe + I2 → FeI2

Fe + S → FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O

8Fe + 13H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O

Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2

Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2

3Fe + 2H3PO4 →Fe3(PO4)2 + 3H2

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

Fe + H2O → FeO + H2

3Fe + 4H2O → 4H2↑ + Fe3O4

2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3

2Fe + 3F2 → 2FeF3

10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2

Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO↑ + FeCl3

Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO↑ +FeCl3

Fe + Fe3O4 → 4FeO

Fe + Fe2O3 → 3FeO

Fe + HgS → FeS + Hg

2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3

4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3

Fe + 2HBr → H2↑ + FeBr2

Fe + 2NaHSO4 → H2↑ + Na2SO4 + FeSO4

 

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O

8FeO + 26HNO3 → 13H2O + N2O↑ + 8Fe(NO3)3

3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO↑ + 3Fe(NO3)3

FeO + 4HNO3 → 2H2O + NO2↑ + Fe(NO3)3

4FeO + O2 → 2Fe2O3

6FeO + O2 → 2Fe3O4

FeO + C → CO↑ + Fe

FeO + H2 → Fe + H2O

5FeO + 2P → 5Fe + P2O5

FeO + CO → Fe + CO2

3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

FeO + H2S → FeS↓ + H2O

3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

FeO + 2AgNO3 → Ag2O↓ + Fe(NO3)2

2FeO + Si → 2Fe + SiO2

Phương trình nhiệt phân: 4FeO → Fe + Fe3O4

FeO + SiO2 → FeSiO3

 

Phương trình nhiệt phân: 6Fe2O3 → O2↑ + 4Fe3O4

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

Fe2O3 + Fe → 3FeO

3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2

3Fe2O3 + CO → CO2↑ + 2Fe3O4

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N2

Fe2O3 + 3C → 3CO↑ + 2Fe

5Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O5

Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HI → 3H2O + I2 + 2FeI2

Fe2O3 + 2H3PO4 → 3H2O + 2FePO4

Fe2O3 + 6NaOH → 3Na2O + 2Fe(OH)3

 

Phương trình nhiệt phân: 2Fe3O4 → 6FeO + O2

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2

Fe3O4 + 2C → 3Fe + 2CO2

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

Fe3O4 + 4H2O → Fe(OH)2↓ + 2Fe(OH)3

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

3Fe3O+ 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

Fe3O4 + 10HNO3 → 5H2O + NO2↑+ 3Fe(NO3)3

3Fe3O4 + 8H3PO4 → 12H2O + Fe3(PO4)2 + 6FePO4

2Fe3O4 + Cl2 + 16HCl → 8H2O + 6FeCl3

Fe3O4 + Cu + 8HCl → 3FeCl2 + 4H2O + CuCl2

2Fe3O4 + Cl2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2HCl + 8H2O

6Fe3O4 + 2KNO3 + 56KHSO4 → 9Fe2(SO4)3 + 28H2O + 2NO↑ + 29K2SO4

Fe3O4 + 8HI → 4H2O + I2↓+ 3FeI2

Fe3O4 + 8HBr → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Fe(OH)2 → FeO + H2O

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

2Fe(OH)2 + NaClO + H2O → NaCl + 2Fe(OH)3

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Fe(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + FeSO4

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 8H2O + NO↓ + 3Fe(NO3)3

Fe(OH)2 + 4HNO3 → 3H2O + NO2↓ + Fe(NO3)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe(OH)3 + 3HI → FeI3 + 3H2O

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2↑ + O2

6Fe(NO3)2 + 3Cl2 → 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3

3Fe(NO3)2 + 2Al → 3Fe + Al(NO3)3

Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2

Fe(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Fe(OH)2

Fe(NO3)2 + 2KOH → 2KNO3 + Fe(OH)2

Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2

9Fe(NO3)2 + 6H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3NO↑ + 5Fe(NO3)3

30Fe(NO3)2 + 24H2SO4 + 6KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 20Fe(NO3)3

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O

Fe(NO3)2 + Na2S → FeS↓ + 2NaNO3

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3↓ + 2NaNO3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

Phương trình nhiệt phân: 4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2↑ + 3O2

2Fe(NO3)3 + Fe → 3Fe(NO3)2

2Fe(NO3)3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

3Fe(NO3)3 + Al → 3Fe(NO3)2 + Al(NO3)3

2Fe(NO3)3 + Mg →2Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2

2Fe(NO3)3 + 3Mg → 2Fe + 3Mg(NO3)2

2Fe(NO3)3 + 3Zn → 2Fe + 3Zn(NO3)2

2Fe(NO3)3 + Zn → 2Fe(NO3)2 + Zn(NO3)2

2Fe(NO3)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 6KNO3 + 3CO2↑ + 2Fe(OH)3

2Fe(NO3)3 + 3H2O + 3Na2CO3 →6NaNO3 + 3CO2↑ + 2Fe(OH)3

Fe(NO3)3 + 3NaOH → 3NaNO3 + Fe(OH)3

Fe(NO3)3 + 3KOH → 3KNO3 + Fe(OH)3

2Fe(NO3)3 + 3Ca(OH)2 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3

2Fe(NO3)3 + 3Ba(OH)2 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Phương trình nhiệt phân 4FeSO4 → 2Fe2O3 + 4O2↑ + 4SO2

6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

3FeSO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3Fe

FeSO4 + Mg → Fe + MgSO4

FeSO4 + Zn → Fe + ZnSO4

FeSO4 + Ba(NO3)2 → Fe(NO3)2 + BaSO4

FeSO4 + BaCl2 → FeCl2 + BaSO4

FeSO4 + CaCl2 → FeCl2 + CaSO4

FeSO4 + Na2CO3 → FeCO3↓ + Na2SO4

FeSO4 + (NH4)2CO3 → (NH4)2SO4 + FeCO3

FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2

FeSO4 + 2KOH → K2SO4 + Fe(OH)2

FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2↓ + BaSO4

FeSO4 + 2H2O + 2NH3 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)2

3FeSO4 + 4HNO3 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + NO↑ + Fe(NO3)3

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + SO2

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O

6FeSO4 + 4H2SO4 + 2KNO3 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2O + 2NO↑ + K2SO4

6FeSO4 + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO↑

Phương trình nhiệt phân: 2Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2↑ + 6SO2

Fe2(SO4)3 + Cu → 2FeSO4 + CuSO4

Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

Fe2(SO4)3 + Mg → 2FeSO4 + MgSO4

3Fe2(SO4)3 + 2Al → Al2(SO4)3 + 6FeSO4

Fe2(SO4)3 + Zn → 2FeSO4 + ZnSO4

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Fe2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Fe(OH)3

Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaSO4

Fe2(SO4)3 + 6H2O + 6NH3 → 3(NH4)2SO4 + 2Fe(OH)3

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4

Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4

Phương trình nhiệt phân FeCl2 → Cl2↑ + Fe

FeCl2 + H2SO4 → 2HCl + FeSO4

2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2

FeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + NO2↑ + Fe(NO3)3

3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + NO↑ + Fe(NO3)3 + 2FeCl3

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2

FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2

FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2

FeCl2 + Mg → Fe + MgCl2

3FeCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Fe

FeCl2 + Ag2SO4 → 2AgCl↓ + FeSO4

FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓+ Fe(NO3)2

FeCl2 + Na2S → FeS↓ + 2NaCl

FeCl2 + K2S → FeS↓ + 2KCl

FeCl2 + H2S → FeS↓ + 2HCl

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3↓ + 2NaCl

FeCl2 + K2CO3 → FeCO3↓ + 2KCl

FeCl2 + (NH4)2CO3 → FeCO3↓ + 2NH4Cl

FeCl2 + 2HCl + NaNO2 → H2O + NaCl + NO↑ + FeCl3

4FeCl2 + 4HCl + O2 → 2H2O + 4FeCl3

2FeCl2 + 2HCl + H2O2 → H2O + 2FeCl3

3FeCl2 + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO↑ + FeCl3

2FeCl2 + 4HCl + 2KClO → Cl2 + 2H2O + 2KCl + 2FeCl3

3FeCl2 + 4H2O → H2↑ + 6HCl + Fe3O4

2FeCl2 + H2O + NaClO + 4NaOH → NaCl + 2Fe(OH)3

FeCl2 + 2H2O + 2NH3 → 2NH4Cl + Fe(OH)2

FeCl2 + 2H2O + 2Na → H2↑ + 2NaCl + Fe(OH)2

FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2 → Fe(OH)2↓ + 2CH3NH3Cl

Phương trình nhiệt phân 2FeCl3 → Cl2 ↑+ 2FeCl2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

2FeCl3 + Mg → 2FeCl2 + MgCl2

2FeCl3 + 3Mg → 2Fe + 3MgCl2

3FeCl3 + Al → AlCl3 + 3FeCl2

FeCl3 + Al → AlCl3 + Fe

2FeCl3 + Zn→ 2FeCl2 + ZnCl2

2FeCl3 + 3Zn → 3ZnCl2 + 2Fe

2FeCl3 + 2KI→ 2FeCl2 + I2 ↓ + 2KCl

2FeCl3 + 2HI → 2FeCl2 + 2HCl + I2

FeCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl↓+ Fe(NO3)3

2FeCl3 + 3Ag2SO4 → 6AgCl ↓+ Fe2(SO4)3

2FeCl3 + 2H2S → FeCl2 + FeS2 + 4HCl

2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + 2HCl + S↓

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl

2FeCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 3Ca(OH)2 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 6H2O + 6Na → 3H2 ↑+ 6NaCl + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 6H2O + 6K → 3H2 ↑ + 6KCl + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 6H2O + 3Ba → 3BaCl2 + 2H2 ↑ + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 6H2O + 3Ca → 3CaCl2 + 2H2 ↑ + 2Fe(OH)3

FeCl3 + 3H2O + 3NH3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3

2FeCl3 + 3H2O + 3K2CO3 → 6KCl + 3CO2 ↑ + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 6NaCl + 3CO2 ↑ + 2Fe(OH)3

2FeCl3 + 2H2O + SO2 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl

FeCl3 + 3H2O + 3CH3NH2 → Fe(OH)3 ↓ + 3CH3NH3Cl

FeCl3 + 3H2O + 3C2H5NH2 → Fe(OH)3 ↓ + 3C2H5NH3Cl

2FeCl3 + 3K2S → 2FeS↓ + 6KCl + S↓

2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS↓ + 6NaCl + S

FeCl3 + 3NaHCO3 → 3NaCl + 3CO2 ↑ + Fe(OH)3

FeCl3 + 6H2O + 3NaAlO2 → 3Al(OH)3 ↓ + 3NaCl + Fe(OH)3

10FeCl3 + 24H2SO4 + 6KMnO4 → 15Cl2 ↑ + 5Fe2(SO4)3 +24H2O + 6MnSO4+ 3K2SO4

4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + H2SO4 → H2S↑ + FeSO4

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)+ 9SO2 + 10H2O

FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO ↑ + Fe(NO3)3

4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2

 

 

 

 

Related Posts