Tự học Từ vựng: Câu hỏi và từ vựng, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề FESTIVALS

FESTIVALS trong IELTS Speaking thường có những câu hỏi nào? Cùng tham khảo một số câu hỏi theo chủ đề này dưới đây và từ vựng hữu ích để ghi điểm nhé.

Speaking part 1 – Festivals

How do you celebrate festivals in your country?

Sample Aswer:

Well, even though Vietnamese people have different traditions for different festivals, food normally plays an important role in celebrations, like eating Chưng cakes for Tet/Spring Festival and mooncakes for mid-autumn festival. I think it’s because an important value in our culture is that food is people’s first necessity.

Vocabulary:

– tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống, phong tục được lưu truyền

– play an important role (phr) /pleɪ ən ɪmˈpɔːrtnt rəʊl/: đóng vai trò quan trọng

– mooncake (n) /muːn keɪk/: bánh trung thu

– mid-autumn festival (n) /mɪd ˈɔːtəm ˈfestɪvl/: Tết trung thu

– necessity (n) /nəˈsesəti/: sự cần thiết

What special food and activities do you have for these festivals?

Sample Aswer:

There’re tons of food and celebration activities we have for different festivals. Taking the most important festival in our country, the Spring Festival, as an example, Chưng cakes are the most classic lucky food that we have for it. We also love watching the Spring Festival Gala on TV, and enjoy having a family reunion during that holiday.

Vocabulary:

– tons of (n) /tʌnz əv/: rất nhiều

– classic (adj) /ˈklæsɪk/: cổ điển, kinh điển

– gala (n) /ˈɡeɪlə/: hội, sự kiện

– family reunion (n) /ˈfæməli ˌriːˈjuːniən/: cuộc đoàn tụ gia đình

How do you celebrate Spring Festival?

Sample Aswer:

Well, in my family, nothing matters more than the reunion dinner on New Year’s Eve. Since I have a big family, every Lunar New Year’s Eve, all our family members meet up at my grandparents’ home and have a large meal to celebrate the festival together. But my favorite part of the Spring Festival celebration is setting off fireworks.

Vocabulary:

– matter (v) /ˈmætər/: quan trọng, có ý nghĩa

– New Year’s Eve (n) /ˌnuː jɪrz ˈiːv/: đêm giao thừa

– meet up (phr. v) /miːt ʌp/: gặp gỡ (có sắp xếp)

– set off (phr. v) /set ɔːf/: nổ

– firework (n) /ˈfaɪərwɜːrk/: pháo hoa

What is your favorite festival?

Sample Aswer:

It’s not easy to choose one, since Vietnam has numerous festivals all through the year. However, I would say I value Tet holiday the most. Personally, it’s a symbol of a fresh start. I can start setting goals and focusing myself on achieving them.

Vocabulary:

– numerous (adj) /ˈnuːmərəs/: nhiều

– value (v) /ˈvæljuː/: coi trọng

– personally (adv) /ˈpɜːrsənəli/: đối với tôi, với tư cách cá nhân

– symbol (n) /ˈsɪmbl/: biểu tượng

– achieve (v) /əˈtʃiːv/: đạt được

Các câu hỏi và từ vựng mới, IELTS Fighter sẽ cập nhật tiếp theo trong thời gian tới nhé. Bạn lưu về nguồn từ vựng và câu trả lời này, thử sức áp dụng nha.

Bài mẫu do IELTS Fighter tự biên soạn, vui lòng ghi nguồn nếu chia sẻ.

Có nhiều hơn các chủ đề và bài mẫu, từ vựng ở link này IELTS Speaking Part 1 Topics and Sample answers (New), bạn cùng tham khảo nhé.

Chúc các bạn luyện tập hiệu quả.

Related Posts