Tự học Từ vựng: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bảo Hiểm Insurance

Accumulation period

/əˌkjuːmjʊˈleɪʃən ˈpɪərɪəd/

(n)

Thời kỳ tích luỹ

Accumulation unit

/əˌkjuːmjʊˈleɪʃən ˈjuːnɪt/

(n)

Đơn vị tích luỹ

Actuary

/’æktjʊəri/

(n)

Cố vấn tính toán bảo hiểm

Aleatory contract

/ˈeɪlɪətəri ˈkɒntrækt/

(n)

Hợp đồng may rủi

Annuity

/əˈnuːəti/

(n)

Bảo hiểm niên kim

Assessment method

/əˈsesmənt ˈmeθəd/

(n)

Phương pháp định giá

Assignor

/əˈsaɪnər/

(n)

Người sang nhượng

Assignee

/əˌsaɪˈniː/

(n)

Người được sang nhượng

Attained age

/əˈteɪnd eɪʤ/

(n)

Tuổi hiện thời

Beneficiary

/ˌbenɪˈfɪʃəri/

(n)

Người thụ hưởng

Blended rating

/ˈblendɪd ˈreɪtɪŋ/

(n)

Định phí theo bí quyết tổng hợp

Buy­sell agreement

/baɪ­sɛl əˈgriːmənt/

(n)

Thoả thuận tậu bán

Cancellable policy

/ˈkænsələbl ˈpɒlɪsi/

(n)

Hợp đồng có thể bãi bỏ

Capitation

/ˌkæpɪˈteɪʃən/

(n)

Phí đóng theo đầu người

Cede

/siːd/

(v)

Nhượng tái bảo hiểm

Collateral assignment

/kɒˈlætərəl əˈsaɪnmənt/

(n)

Thế chấp

Compound interest

/ˈkɒmpaʊnd ˈɪntrɪst/

(n)

Lãi gộp

Concurrent review

/kənˈkʌrənt rɪˈvjuː/

(n)

Đánh giá song song

Conditional renewable policy

/kənˈdɪʃənl rɪˈnjuːəbl ˈpɒlɪsi/

(n)

Hợp đồng tái tục có điều kiện

Contingent payee

/kənˈtɪnʤənt peɪˈiː/

(n)

Người thụ hưởng kế tiếp

Contract of indemnity

/ˈkɒntrækt ɒv ɪnˈdemnɪti/

(n)

Hợp đồng bồi thường

Contractual capacity

/kənˈtræktjʊəl kəˈpæsɪti

(n)

Năng lực pháp lý khi ký phối hợp đồng

Conversion privilege

/kənˈvɜːʃən ˈprɪvɪlɪʤ/

(n)

Quyền chuyển đổi hợp đồng

Conversion provision

/kənˈvɜːʃən prəˈvɪʒən/

(n)

Điều khoản chuyển đổi hợp đồng

Critical illness coverage

/ˈkrɪtɪkəl ˈɪlnɪs ˈkʌvərɪʤ/

(n)

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Deductible

/dɪˈdʌktəbl/

(adj)

Mức miễn thường

Eligibility period

/ˌelɪʤəˈbɪlɪti ˈpɪərɪəd/

(n)

Thời hạn chờ đủ điều kiện

Elimination period

/ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ˈpɪərɪəd/

(n)

Thời gian chờ trả tiền

Endorsement

/ɪnˈdɔːrsmənt/

(n)

Bản chỉnh sửa bổ sung

Face value

/feɪs ˈvæljuː/

(n)

Số tiền bảo hiểm

Fiduciary

/fɪˈʤuːʃiəri/

(n)

Người nhận uỷ thác

Fraudulent claim

/ˈfrɔːdjʊlənt kleɪm/

(n)

Khiếu nại gian lận

Fraudulent misrepresentation

/ˈfrɔːdjʊlənt ˌmɪsˌreprɪzenˈteɪʃən/

(n)

Kê khai gian lận

Grace period

/greɪs ˈpɪərɪəd/

(n)

Thời gian gia hạn nộp phí

Immediate annuity

/ɪˈmiːdiət əˈnjuːɪti/

(n)

Niên kim trả ngay

Indemnity benefit

/ɪnˈdemnɪti ˈbenɪfɪt/

(n)

Quyền lợi đền bù

Key person

/kiː ˈpɜːsn/

(n)

Người chủ chốt

Lapse

/læps/

(n)

Huỷ chứa hợp đồng

Liquidation

/ˌlɪkwɪˈdeɪʃn/

(n)

Thanh lý

Morbidity table

/mɔːˈbɪdɪti ˈteɪbl/

(n)

Bảng tỷ lệ thương tật

Mortality experience

/mɔːˈtælɪti ɪksˈpɪərɪəns/

(n)

Tỷ lệ thiệt mạng kinh nghiệm

Mortality table

/mɔːˈtælɪti ˈteɪbl/

(n)

Bảng tỷ lệ thiệt mạng

Paralegal

/ˌpærəˈliːɡl/

(n)

Chuyên gia hỗ trợ pháp lý

Reserve valuation

/rɪˈzɜːv ˌvæljʊˈeɪʃən/

(n)

Tính toán dự phòng 

Accident frequency

/ˈæksɪdənt ˈfriːkwənsi/

(n)

Tần số tai nạn

Commission

/kəˈmɪʃ.ən/

(n)

Tiền hoa hồng

Consequential loss

/ˌkɒnsɪˈkwenʃəl lɒs/

(n)

Thiệt hại có tính chất hậu quả

Employer’s liability

/ɪmˈplɔɪəz ˌlaɪəˈbɪlɪti/

(n)

Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động

Insurance broker

/ɪnˈʃʊərəns ˈbrəʊkə/

(n)

Môi giới bảo hiểm

Loss adjuster

/lɒs əˈʤʌstə/

(n)

Người tính toán xử lý tổn thất bảo hiểm

Product liability

/ˈprɒdʌkt ˌlaɪəˈbɪlɪti/

(n)

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Public liability

/ˈpʌblɪk ˌlaɪəˈbɪlɪti/

(n)

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Reinsurance

/’ri:in’ʃuərəns/ 

(n)

Bảo hiểm lại

Related Posts